HOME > Detail View

Detail View

정책학원론 / 제5판

정책학원론 / 제5판 (Loan 1 times)

Material type
단행본
Personal Author
백승기, 白承起, 1954-
Title Statement
정책학원론 / 백승기
판사항
제5판
Publication, Distribution, etc
고양 :   대영문화사,   2021  
Physical Medium
514 p. : 삽화, 도표 ; 26 cm
ISBN
9788976447753
General Note
부록수록  
Bibliography, Etc. Note
참고문헌(p. 485-500)과 색인수록
000 00000cam c2200205 c 4500
001 000046106063
005 20220127120633
007 ta
008 220125s2021 ggkad b 001c kor
020 ▼a 9788976447753 ▼g 93350
035 ▼a (KERIS)BIB000015785479
040 ▼a 211048 ▼c 211048 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 320.6 ▼a 352.34 ▼2 22
085 ▼a 320.6 ▼2 DDCK
090 ▼a 320.6 ▼b 2021z3
100 1 ▼a 백승기, ▼g 白承起, ▼d 1954- ▼0 AUTH(211009)30224
245 1 0 ▼a 정책학원론 / ▼d 백승기
246 1 1 ▼a Theories of policy sciences
250 ▼a 제5판
260 ▼a 고양 : ▼b 대영문화사, ▼c 2021
300 ▼a 514 p. : ▼b 삽화, 도표 ; ▼c 26 cm
500 ▼a 부록수록
504 ▼a 참고문헌(p. 485-500)과 색인수록
945 ▼a KLPA

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 320.6 2021z3 Accession No. 111857929 Availability In loan Due Date 2022-06-07 Make a Reservation Available for Reserve R Service M

Contents information

Author Introduction

백승기(지은이)

서울대 졸업, 臺灣國立政治大 대학원 정치학과(政治硏究所) 졸업(박사학위논문: 中韓兩國農村發展政策之比較硏究) 미국 U. C. Berkeley IGS visiting scholar(1998~1999) 행정고시위원 역임 한국연구재단 학술지 평가 심사위원(좌장) 현재 동의대학교 행정학과 교수

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

제5판 머리말
초판 머리말

제1장 정책학의 이론적 토대
제2장 정치 체제와 정책환경
제3장 정책 과정과 참여자
제4장 정책의제 설정
제5장 정책문제 정의와 목표 설정
제6장 정책대안의 탐색, 개발 및 결과 예측
제7장 정책대안의 비교ㆍ평가 및 선택
제8장 분석적 결정의 한계와 정책결정의 실제
제9장 정책분석 기법
제10장 정책결정의 이론모형
제11장 정책집행 이론
제12장 성공적 정책집행을 좌우하는 요인
제13장 정책평가의 의의와 논리
제14장 정책평가의 방법
제15장 우리나라의 정책평가제도
제16장 정책 변동

부록
참고문헌
찾아보기

New Arrivals Books in Related Fields

이동수 (2022)
김인성 (2022)
Vallespín, Fernando (2021)
Balázs, Zoltán (2021)
Samantha Rose Hill (2021)
남성욱 (2022)
Mészáros, István (2022)