HOME > Detail View

Detail View

행정법특강 제4판

행정법특강 제4판 (Loan 71 times)

Material type
단행본
Personal Author
홍정선
Title Statement
행정법특강 / 홍정선 저.
판사항
제4판
Publication, Distribution, etc
서울 :   박영사 ,   2005.  
Physical Medium
lxxii, 1224 p. ; 25 cm.
ISBN
8910513020
000 00486namccc200193 4500
001 000045158809
005 20100806124307
007 ta
008 050317s2005 ulk 000a kor
020 ▼a 8910513020
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 342.51906 ▼2 22 ▼a 342.5306
090 ▼a 342.5306 ▼b 2005c
100 1 ▼a 홍정선 ▼0 AUTH(211009)73723
245 1 0 ▼a 행정법특강 / ▼d 홍정선 저.
250 ▼a 제4판
260 ▼a 서울 : ▼b 박영사 , ▼c 2005.
300 ▼a lxxii, 1224 p. ; ▼c 25 cm.

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Law Library(Preservation Stacks/B2)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 111315597 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Law Library(Preservation Stacks/B2)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 111334881 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 3 Location Main Library/Law Library(Preservation Stacks/B2)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 111337557 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 4 Location Main Library/Law Library(Preservation Stacks/B2)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 111337558 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 5 Location Main Library/Law Library(Preservation Stacks/B2)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 111337559 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 6 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 121108803 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 7 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 121108804 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Law Library(Preservation Stacks/B2)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 111315597 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Law Library(Preservation Stacks/B2)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 111334881 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 3 Location Main Library/Law Library(Preservation Stacks/B2)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 111337557 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 4 Location Main Library/Law Library(Preservation Stacks/B2)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 111337558 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 5 Location Main Library/Law Library(Preservation Stacks/B2)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 111337559 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 121108803 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 342.5306 2005c Accession No. 121108804 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Table of Contents

제5판 머리말 = ⅰ
제1부 行政法總論(일반행정법) = 1
 제1장 行政法의 觀念 = 3
  제1절 行政法의 意義 = 3
   제1항 行政에 관한 法으로서 行政法 = 3
    Ⅰ. 行政의 意義 = 3
     1. 行政의 觀念 = 3
     2. 行政의 特徵 = 3
    Ⅱ. 行政과 立法·司法 = 4
     1. 行政과 立法 = 4
     2. 行政과 司法 = 4
    Ⅲ. 統治行爲 = 4
     1. 統治行爲의 槪念 = 4
     2. 三權分立과 統治行爲 = 5
     3. 外國의 統治行爲 = 5
     4. 統治行爲의 認定與否와 根據 = 6
     5. 統治行爲의 例 = 8
     6. 統治行爲의 統制 = 8
    Ⅳ. 行政의 種類 = 10
     1. 公法上 行政·私法上 行政 = 10
     2. 授益的 行政·侵益的 行政·複效的 行政 = 10
     3. 侵害行政·給付行政 = 11
     4. 秩序行政·給付行政 = 11
   제2항 公法으로서 行政法 = 14
    Ⅰ. 公法과 私法의 區別必要性 = 14
     1. 節次法上 區別必要性 = 14
     2. 實體法上 區別必要性 = 14
     3. 訴訟法上 區別必要性 = 14
    Ⅱ. 公法과 私法의 區別基準 = 14
     1. 學說 = 14
     2. 私見 = 15
     3. 判例 = 16
    Ⅲ. 公法과 私法의 關係 = 18
     1. 公法과 私法의 相互影響 = 18
     2. 二段階論 = 19
    Ⅳ. 公法의 한 部分으로서 行政法 = 19
  제2절 行政法에 대한 憲法上 原理 = 19
   제1항 民主主義原理 = 20
    Ⅰ. 觀念 = 20
    Ⅱ. 行政法上 새로운 課題 = 20
     1. 住民參與 = 20
     2. 行政活動의 透明性 = 20
     3. 豫告制 = 20
   제2항 法治主義原理 = 21
    Ⅰ. 觀念 = 21
    Ⅱ. 形式的 法治主義와 實質的 法治主義 = 21
     1. 形式的 法治主義 = 21
     2. 實質的 法治主義 = 21
     3. 憲法과 法治主義 = 22
    Ⅲ. 法治行政의 原則 = 22
     1. 意義 = 22
     2. 內容 = 22
     3. 救濟 = 23
     4. 限界 = 23
   제3항 其他 = 23
    Ⅰ. 社會福社主義原理 = 23
    Ⅱ. 國家安全保障原理 = 23
  제3절 行政의 法律適合性의 原則(행정의 법률에의 구속) = 24
   제1항 意義 = 24
   제2항 法律의 法規創造力 = 24
    Ⅰ. 意義 = 24
    Ⅱ. 意味의 變化 = 24
   제3항 法律의 優位의 原則 = 24
    Ⅰ. 意義 = 24
    Ⅱ. 適用範圍 = 25
    Ⅲ. 違反의 效果 = 25
   제4항 法律의 留保의 原則 = 26
    Ⅰ. 意義 = 26
    Ⅱ. 根據 = 26
     1. 理論上 根據 = 26
     2. 憲法上 根據 = 26
    Ⅲ. 適用範圍 = 26
     1. 侵害留保說 = 27
     2. 全部留保說 = 27
     3. 重要事項留保說 = 27
     4. 其他 = 28
     5. 私見 = 29
    Ⅳ. 違反의 效果 = 29
 제2장 行政法의 法源 = 30
  제1절 法源의 觀念 = 30
   제1항 法源의 槪念 = 30
    Ⅰ. 法源의 意義 = 30
    Ⅱ. 法源의 特徵 = 30
     1. 行政法과 成文法主義 = 30
     2. 行政法의 法典化 = 31
   제2항 法源의 種類 = 31
    Ⅰ. 成文法源 = 31
     1. 憲法 = 31
     2. 法律 = 31
     3. 法規命令과 行政規則 = 32
     4. 自治法規 = 32
     5. 行政主體間의 合意 = 32
    Ⅱ. 國際法 = 32
    Ⅲ. 不文法源 = 32
     1. 慣習法 = 32
     2. 判例法 = 33
     3. 條理 = 34
    Ⅳ. 行政法의 一般原則 = 34
     1. 一般法原則과 行政法의 一般原則 = 34
     2. 行政의 自己拘束의 原則 = 35
     3. 比例原則 = 38
     4. 信賴保護의 原則 = 39
     5. 信義誠實의 原則 = 49
     6. 不當結付禁止의 原則 = 50
   제3항 法源의 段階秩序 = 53
    Ⅰ. 意義 = 53
    Ⅱ. 內容 = 53
     1. 國內法間 = 53
     2. 國內法과 國際法間 = 53
    Ⅲ. 衝突 = 54
     1. 解決基準 = 54
     2. 審査機關 = 54
  제2절 法源의 效力 = 54
   제1항 時間的 效力 = 54
    Ⅰ. 效力의 發生 = 54
     1. 公布 = 54
     2. 公布日 = 55
     3. 周知期間 = 55
    Ⅱ. 不遡及의 原則 = 55
     1. 原則 = 55
     2. 例外 = 56
    Ⅲ. 效力의 消滅 = 56
   제2항 地域的 效力範圍 = 57
   제3항 人的 效力範圍 = 57
  제3절 法源의 欠缺과 補充(행정법관계와 사법의 적용) = 57
   제1항 私法適用의 可能性 = 58
    Ⅰ. 學說 = 58
     1. 否定說 = 58
     2. 肯定說 = 58
     3. 槪括的 區別說 = 58
     4. 私見 = 59
    Ⅱ. 適用可能한 私法規定 = 59
     1. 權力關係 = 59
     2. 非權力關係 = 59
    Ⅲ. 國庫關係와 私法規定의 適用 = 59
   제2항 公法規定의 類推適用 = 60
    Ⅰ. 憲法上 原則의 適用 = 60
    Ⅱ. 公法規定의 類推解釋 = 60
    Ⅲ. 公·私法規定의 類推適用順序 = 60
 제3장 行政法關係 = 61
  제1절 行政法關係의 觀念 = 61
   제1항 行政法關係의 意義 = 61
    Ⅰ. 行政法關係의 槪念 = 61
    Ⅱ. 行政法關係의 特質 = 61
   제2항 行政法關係의 當事者 = 61
    Ⅰ. 行政의 主體 = 61
    Ⅱ. 公務受託私人 = 62
     1. 公務受託私人의 意義 = 62
     2. 制度의 趣旨 = 62
     3. 法的 根據 = 62
     4. 公務信託私人의 行政主體性 = 62
     5. 委託의 對象 = 63
     6. 公務受託私人의 法律關係 = 63
     7. 公務受託私人의 地位의 終了 = 64
    Ⅲ. 行政의 相對方 = 64
   제3항 行政法關係의 種類 = 64
    Ⅰ. 種類의 槪觀 = 64
    Ⅱ. 行政作用法關係 = 65
     1. 權力關係 = 65
     2. 소위 管理關係와 非權力行政法關係 = 65
     3. 國庫關係 = 66
    Ⅲ. 特別行政法關係(소위 특별권력관계) = 66
     1. 傳統的 特別權力關係論 = 67
     2. 獨逸의 狀況變化 = 68
     3. 우리의 狀況 = 68
     4. 特別行政法關係와 法治主義 = 70
  제2절 行政法關係의 內容 = 72
   제1항 國家的 公權 = 72
    Ⅰ. 國家的 公權의 意義 = 72
    Ⅱ. 國家的 公權의 性質 = 72
    Ⅲ. 國家的 公權의 種類 = 72
   제2항 個人的 公權 = 72
    Ⅰ. 個人的 公權의 槪念 = 72
     1. 個人的 公權의 意義 = 73
     2. 法律上 利益과의 關係 = 73
     3. 反射的 利益 = 74
    Ⅱ. 個人的 公權의 種類 = 75
    Ⅲ. 法律의 規定에 의한 個人的 公權의 成立 = 75
     1. 問題狀況 = 75
     2. 行政廳의 義務의 存在 = 76
     3. 私益保護目的의 存在 = 76
     4. 訴求可能性의 存在 = 81
    Ⅳ. 憲法에 의한 個人的 公權의 成立 = 81
     1. 問題狀況 = 81
     2. 基本權에 의한 個人的 公權成立의 前提條件 = 82
     3. 基本權에 의한 個人的 公權成立의 範圍 = 82
    Ⅴ. 個人의 地位强化 = 82
     1. 法律上 利益의 擴大化傾向 = 83
     2. 行政節次上 個人의 參與權 = 85
     3. 無瑕疵裁量行使請求權 = 85
     4. 行政介入請求權 = 91
   제3항 公義務 = 94
    Ⅰ. 公義務의 槪念과 種 = 94
    Ⅱ. 公義務의 特色 = 95
   제4항 公權·公義務의 承繼 = 95
    Ⅰ. 意義 = 95
    Ⅱ. 行政主體의 承繼 = 95
    Ⅲ. 私人의 承繼 = 95
     1. 實定法의 態度 = 95
     2. 明文의 規定이 없는 경우 = 96
  제3절 行政法關係의 發生과 消滅 = 97
   제1항 一般論 = 97
    Ⅰ. 行政法上 法律要件 = 97
    Ⅱ. 行政法關係의 原因 = 97
     1. 發生原因 = 97
     2. 消滅原因 = 98
   제2항 公法上 事件 = 98
    Ⅰ. 期間 = 98
    Ⅱ. 時效 = 98
     1. 意義 = 98
     2. 行政法關係와 時效 = 99
     3. 行政法上 消滅時效 = 99
     4. 行政法上 取得時效 = 99
   제3항 公法上 事務管理·不當利得 = 101
    Ⅰ. 公法上 事務管理 = 101
     1. 事務管理의 意義 = 101
     2. 行政法上 事務管理의 認定與否 = 101
     3. 適用法規 = 101
    Ⅱ. 公法上 不當利得 = 101
     1. 不當利得의 意義 = 101
     2. 適用法規 = 102
     3. 不當利得返還請求權의 性質 = 102
     4. 不當利得의 類型 = 102
   제4항 私人의 公法行爲 = 103
    Ⅰ. 一般論 = 103
     1. 私人의 公法行爲의 觀念 = 103
     2. 私人의 公法行爲의 一般法 = 103
     3. 自體完成的 公法行爲·行政要件的 公法行爲 = 104
     4. 私人의 公法行爲의 適用法規 = 104
     5. 私人의 公法行爲의 效果 = 106
     6. 私人의 公法行爲의 瑕疵 = 106
    Ⅱ. 民願事務 = 107
     1. 民願事務의 意義 = 107
     2. 民願의 申請方式 = 108
     3. 處理結果의 通知 = 108
     4. 民願人의 保護 = 108
    Ⅲ. 私人의 公法行爲로서 申告 = 108
     1. 申告의 觀念 = 109
     2. 一般法 = 111
     3. 申告의 種類 = 111
     4. 申告의 要件 = 114
     5. 申告의 受理 = 114
     6. 申告의 效果 = 116
     7. 受理의 拒否 = 117
     8. 申告業 등의 讓渡와 地位의 承繼 = 118
 제4장 行政의 行爲形式 = 120
  제1절 行政立法 = 120
   1. 行政立法의 意義 = 120
   2. 法規命令과 行政規則의 區分 = 120
   제1항 法規命令 = 122
    Ⅰ. 法規命令의 觀念 = 122
     1. 法規命令의 槪念 = 122
     2. 法規命令과 法形式 = 122
     3. 法規命令의 性質 = 123
     4. 法規命令의 種類 = 123
    Ⅱ. 實定法上 問題點 = 123
     1. 總理令과 部令의 效力上 優劣 = 123
     2. 國務總理直屬機關의 法規命令 = 123
     3. 規定事項 = 123
     4. 監査院規則의 性格 = 124
    Ⅲ. 法規命令의 根據와 限界 = 124
     1. 委任命令의 根據와 限界 = 125
     2. 執行命令의 根據와 限界 = 130
    Ⅳ. 法規命令의 適法要件·瑕疵·消滅 = 130
     1. 適法要件 = 130
     2. 瑕疵 = 130
     3. 消滅 = 131
    Ⅴ. 法規命令의 統制 = 132
     1. 行政內部的 統制 = 132
     2. 國會에 의한 統制 = 132
     3. 法院에 의한 統制 = 133
     4. 憲法裁判所에 의한 統制 = 135
     5. 國民에 의한 統制 = 137
    Ⅵ. 法規命令의 改正과 信賴保護 = 138
     1. 法規命令의 改正과 舊法의 適用可能性 = 138
     2. 法規命令의 改正과 補償請求 = 139
   제2항 行政規則 = 139
    Ⅰ. 行政規則의 觀念 = 139
     1. 行政規則의 觀念 = 139
     2. 行政規則과 法形式 = 140
     3. 行政規則의 種類 = 140
    Ⅱ. 行政規則의 法的 性質 = 142
     1. 行政規則의 法規性 = 142
     2. 行政規則의 法源性 = 144
    Ⅲ. 立法形式과 規律事項의 不一致 = 415
     1. 行政規則形式의 法規命令 = 145
     2. 法規命令形式의 行政規則 = 149
    Ⅳ. 行政規則의 根據와 限界 = 153
     1. 根據 = 153
     2. 限界 = 153
    Ⅴ. 行政規則의 適法要件·瑕疵·消滅 = 153
     1. 適法要件 = 153
     2. 瑕疵 = 153
     3. 消滅 = 154
    Ⅵ. 行政規則의 效果 = 154
     1. 內部的 效果 = 154
     2. 外部的 效果 = 154
    Ⅶ. 行政規則의 統制 = 155
     1. 行政內部的 統制 = 155
     2. 國會에 의한 統制 = 155
     3. 法院에 의한 統制 = 156
     4. 憲法裁判所에 의한 統制 = 156
     5. 國民에 의한 統制 = 156
    Ⅷ. 特別命令 = 156
     1. 槪念 = 156
     2. 問題點 = 157
     3. 效力 = 157
  제2절 行政計劃 = 157
   제1항 行政計劃의 觀念 = 157
    Ⅰ. 行政計劃의 槪念 = 157
     1. 傳統的 見解와 判例 = 157
     2. 私見 = 157
    Ⅱ. 行政計劃의 機能 = 158
    Ⅲ. 行政計劃의 法的 性質 = 158
     1. 學說 = 158
     2. 判例 = 159
     3. 私見 = 159
    Ⅳ. 行政計劃의 種類 = 160
     1. 種類의 槪觀 = 160
     2. 資料提供的 計劃·影響的 計劃·規範的 計劃 = 160
   제2항 行政計劃의 節次 = 160
    Ⅰ. 法的 根據 = 160
    Ⅱ. 節次의 類型 = 161
     1. 關係行政機關間의 調整 = 161
     2. 住民·利害關係人의 參與 = 161
    Ⅲ. 節次의 意味 = 161
   제3항 行政計劃의 效果 = 161
    Ⅰ. 效力發生要件으로서 告示·公覽 = 161
    Ⅱ. 拘束效 = 162
    Ⅲ. 集中效 = 162
     1. 意義 = 162
     2. 法的 根據 = 162
     3. 機能 = 162
     4. 集中效의 程度 = 163
     5. 行政計劃의 決定과 認·許可擬制의 節次 = 163
     6. 認·許可擬制에 대한 不服方法 = 164
   제4항 行政計劃의 統制 = 165
    Ⅰ. 行政內部的 統制 = 165
     1. 節次上 統制 = 165
     2. 監督權에 의한 統制 = 165
     3. 公務員에 의한 審査 = 165
     4. 國務總理行政審判委員會에 의한 統制 = 165
    Ⅱ. 國會에 의한 統制 = 165
     1. 直接的 統制 = 165
     2. 間接的 統制 = 165
    Ⅲ. 法院에 의한 統制 = 166
     1. 司法審査可能性 = 166
     2. 形成의 自由(계획재량) = 167
    Ⅳ. 國民에 의한 統制 = 169
     1. 計劃過程에 國民의 參與 = 169
     2. 計劃保障請求權 = 169
     3. 特定行爲請求權 = 171
     4. 揚害暗償請求權 = 173
  제3절 行政行爲 = 173
   제1항 行政行爲의 觀念 = 173
    Ⅰ. 行政行爲의 槪念 = 173
     1. 學問上 用語로서 行政行爲(실체법상 처분개념) = 173
     2. 實定法上 用語로서 處分槪念(절차법·쟁송법상 처분개념) = 174
     3. 實體法上 行政行爲觀念과 行政爭訟法上 處分槪念의 比較 = 174
     4. 形式的 行政行爲槪念 = 175
     5. 行政行爲의 槪念徵表 = 177
     6. 限界問題와 判決 = 178
    Ⅱ. 行政行爲의 特質 = 181
     1. 行政意思의 法律適合性 = 181
     2. 行政意思의 優越的 地位 = 181
     3. 行政爭訟上 特殊性 = 181
    Ⅲ. 行政行爲의 機能 = 181
     1. 行政節次法上 機能 = 181
     2. 行政實體法上 機能 = 182
     3. 行政執行法上 機能 = 182
     4. 行政訴訟法上 機能 = 182
    Ⅳ. 行政行爲의 種類 = 182
     1. 種類의 槪觀 = 182
     2. 授益的 行爲·侵益的 行爲·複效的 行爲 = 182
     3. 部分承認·豫備決定·假行政行爲 = 184
   제2항 不確定槪念
    Ⅰ. 不確定槪念과 判斷餘地(요건면에서 행정의 자유와 구속) = 188
     1. 不確定槪念의 意義 = 189
     2. 不確定觀念의 種類 = 189
     3. 法觀念으로서의 不確定槪念 = 189
     4. 不確定槪念과 司法審査 = 189
     5. 判斷餘地 = 190
    Ⅱ. 羈束行爲와 裁量行爲(효과면에서 행정의 자유와 구속) = 192
     1. 羈束行爲와 裁量行爲의 槪念 = 192
     2. 羈束行爲와 裁量行爲의 區別必要性 = 194
     3. 羈束行爲와 裁量行爲의 區別基準 = 195
     4. 裁量의 行使 = 199
     5. 裁量瑕疵 = 200
     6. 統制 = 202
   제3항 行政行爲의 內容 = 203
    제1목 法律行爲的 行政行爲 = 203
     제1 命令的 行爲 = 203
      Ⅰ. 下命 = 204
       1. 意義·種類 = 204
       2. 法的 根據 = 204
       3. 相對方과 對象 = 204
       4. 效果와 違反의 效果 = 204
       5. 違法下命에 대한 救濟 = 204
      Ⅱ. 許可 = 204
       1. 許可의 意義 = 205
       2. 許可의 法的 根據 = 205
       3. 許可의 種類 = 207
       4. 許可의 性質 = 207
       5. 許可의 要件 = 210
       6. 許可의 效果 = 211
       7. 許可의 變動 = 213
       8. 類似制度와 比較 = 216
      Ⅲ. 免除 = 219
     제2 形成的 行爲 = 219
      Ⅰ. 相對方을 위한 行爲(특허) = 219
       1. 設權行爲(광의의 특허) = 219
       2. 變更行爲·奪權行爲 = 221
      Ⅱ. 他者를 위한 行爲 = 221
       1. 認可 = 221
       2. 代理 = 224
    제2목 準法律行爲的 行政行爲 = 224
     Ⅰ. 確認 = 225
      1. 意義 = 225
      2. 性質 = 225
      3. 種類 = 225
      4. 形式 = 225
      5. 效果 = 225
     Ⅱ. 公證 = 225
      1. 意義 = 225
      2. 性質 = 226
      3. 各種 公簿에의 登載行爲의 性質 = 226
      4. 效果 = 228
     Ⅲ. 通知 = 228
      1. 意義 = 228
      2. 區別槪念 = 228
      3. 法的 性質 = 228
      4. 種類 = 230
      5. 效果 = 230
     Ⅳ. 受理 = 230
      1. 意義 = 230
      2. 性質 = 230
      3. 種類 = 231
      4. 效果 = 231
      5. 受理의 拒否 = 232
   제4항 行政行爲의 適法要件(성립·발효요건) = 232
    Ⅰ. 主體要件 = 232
    Ⅱ. 內容要件 = 233
     1. 適法 = 233
     2. 可能 = 234
     3. 明確 = 234
    Ⅲ. 形式要件 = 234
    Ⅳ. 節次要件 = 235
     1. 理由提示 = 235
     2. 協力節次 = 235
     3. 處分의 事前通知 = 235
     4. 意見聽取 = 235
    Ⅴ. 表示(송달·통지)要件 = 236
     1. 意義 = 236
     2. 送達의 方法 = 236
     3. 到達主義 = 237
     4. 送達瑕疵의 治癒 = 237
    Ⅵ. 電子文書의 特例 = 238
   제5항 行政行爲의 效力 = 238
    Ⅰ. 效力의 槪念 = 238
     1. 效力의 意義 = 238
     2. 效力의 種類 = 238
     3. 效力의 發生·消滅 = 239
    Ⅱ. 內容上 拘束力 = 239
     1. 意義와 性質 = 239
     2. 內容 = 239
    Ⅲ. 公定力 = 239
     1. 意義 = 239
     2. 理論的 根據 = 240
     3. 實定法上 根據 = 242
     4. 限界 = 242
     5. 立證責任 = 242
     6. 先決問題 = 243
    Ⅳ. 構成要件的 效力 = 243
     1. 意義 = 243
     2. 性質 = 243
     3. 根據 = 243
     4. 先決問題 = 244
    Ⅴ. 存續力 = 247
     1. 形式的 存續力 = 247
     2. 實質的 存續力 = 249
     3. 形式的 存續力과 實質的 存續力의 關係 = 250
     4. 事後變更과 存續力 = 250
    Ⅵ. 强制力 = 250
     1. 自力執行力 = 250
     2. 制裁力 = 251
   제6항 行政行爲의 瑕疵 = 251
    Ⅰ. 一般論 = 251
     1. 行政行爲의 瑕疵의 意義 = 251
     2. 行政行爲의 瑕疵論의 意味 = 252
     3. 瑕疵有無判斷의 基準時 = 252
    Ⅱ. 行政行爲의 不存在 = 253
     1. 意義 = 253
     2. 槪念의 實益 = 253
     3. 效果 = 253
    Ⅲ. 行政行爲의 無效와 取消의 區別 = 253
     1. 理論上 區別必要性 = 254
     2. 實際上 區別必要性 = 254
     3. 區別의 基準 = 255
     4. 重大明白說 = 257
     5. 違憲法律에 根據한 行政處分 = 258
    Ⅳ. 無效인 行政行爲 = 262
     1. 無效行爲의 意義 = 262
     2. 無效事由 = 262
     3. 無效의 效果 = 262
     4. 無效의 主張方法 = 262
     5. 一部無效 = 263
     6. 其他 = 263
    Ⅴ. 行政行爲의 瑕疵의 承繼 = 264
     1. 意義 = 264
     2. 瑕疵의 承繼의 論議의 前提 = 264
     3. 問題의 解決 = 265
    Ⅵ. 瑕疵 있는 行政行爲의 治癒와 轉換 = 268
     1. 瑕疵 있는 行政行爲의 治癒 = 268
     2. 瑕疵 있는 行政行爲의 轉換 = 271
   제7항 行政行爲의 廢止 = 273
    Ⅰ. 行政行爲의 職權取消 = 273
     1. 職權取消의 觀念 = 274
     2. 取消權者 = 274
     3. 取消의 事由 = 275
     4. 侵益的 行爲의 職權取消 = 275
     5. 授益的 行爲의 職權取消 = 276
     6. 取消의 節次 = 278
     7. 取消의 效果 = 278
     8. 瑕疵 있는 職權取消 = 278
     9. 複效的 行爲의 取消 = 280
    Ⅱ. 行政行爲의 撤回 = 281
     1. 撤回의 觀念 = 281
     2. 法的 根據 = 281
     3. 撤回權者 = 282
     4. 撤回의 事由 = 282
     5. 撤回의 制限 = 285
     6. 撤回權의 行使 = 286
     7. 撤回의 效果 = 288
     8. 瑕疵 있는 撤回 = 288
     9. 複效的 行爲의 撤回 = 288
   제8항 行政行爲의 失效 = 289
    Ⅰ. 失效의 意義 = 289
    Ⅱ. 失效의 事由 = 289
     1. 對象의 消滅 = 289
     2. 附款의 成就 = 290
     3. 目的의 達成 = 290
     4. 새로운 法規의 制定·改正 = 290
    Ⅲ. 失效의 效果 = 290
   제9항 行政行爲의 附款 = 290
    Ⅰ. 附款의 觀念 = 290
     1. 附款의 觀念 = 290
     2. 區別槪念 = 291
     3. 附款의 必要性과 問題點 = 291
    Ⅱ. 附款의 種類 = 291
     1. 條件 = 291
     2. 期限 = 292
     3. 撤回權의 留保 = 292
     4. 負擔 = 293
     5. 負擔留保 = 294
     6. 修正負擔 = 294
     7. 法律效果의 一部排除 = 294
    Ⅲ. 附款의 適法性 = 295
     1. 附款의 可能性 = 295
     2. 附款의 限界 = 297
    Ⅳ. 違法附款과 職權廢止 = 299
     1. 違法附款의 類型 = 299
     2. 違法附款의 職權廢止 = 299
    Ⅴ. 違法한 附款에 대한 爭訟 = 300
     1. 附款의 獨立爭訟可能性 = 300
     2. 附款에 대한 爭訟形態 = 302
     3. 附款의 獨立取消可能性 = 304
     4. 附款別 檢討 = 305
     5. 附款의 無效·取消와 主된 行政行爲 = 306
     6. 執行停止 = 306
     7. 第3者效 있는 경우 = 306
   제10항 確言과 確約 = 307
    Ⅰ. 確言·確約의 槪念 = 307
     1. 確言의 槪念 = 307
     2. 確約의 槪念 = 307
     3. 區別槪念 = 308
    Ⅱ. 確言·確約의 法的 性質 = 308
     1. 行政行爲 = 308
     2. 裁量行爲 = 308
    Ⅲ. 確言·確約의 法的 根據 = 309
     1. 實定法 = 309
     2. 學說 = 309
    Ⅳ. 確言·確約의 要件 = 309
     1. 權限·形式·節次要件 = 309
     2. 內容要件 = 310
    Ⅴ. 確言·確約의 效果 = 310
     1. 效力의 發生 = 310
     2. 拘束效 = 310
     3. 失效·撤回·取消 = 310
     4. 瑕疵 = 310
     5. 權利保護 = 311
  제4절 公法上 契約 = 311
   Ⅰ. 公法上 契約의 槪念 = 311
    1. 槪念의 定義 = 311
    2. 區別槪念 = 311
    3. 行政法上 契約과 行政契約 = 312
   Ⅱ. 公法上 契約의 法的 根據 = 312
    1. 公法上 契約의 可能性과 自由性 = 312
    2. 法治行政과 公法上 契約 = 313
   Ⅲ. 公法上 契約의 種類 = 313
    1. 性質에 따른 區分 = 313
    2. 主體에 따른 區分 = 313
   Ⅳ. 公法上 契約의 成立要件 = 315
    1. 主體上 要件 = 315
    2. 形式上 要件 = 315
    3. 節次上 要件 = 315
    4. 內容上 要件 = 316
   Ⅴ. 契約關係의 變更과 實現
    1. 解除와 變更 = 316
    2. 履行과 强制執行 = 316
    3. 瑕疵 = 316
   Ⅵ. 公法上 契約과 行政訴訟(당사자소송) = 317
  제5절 單純高權行政(비권력행정) = 318
   Ⅰ. 觀念 = 318
   Ⅱ. 行政法上 意思表示 = 318
   Ⅲ. 事實行爲 = 318
   Ⅳ. 非正式的 行政作用 = 319
    1. 意義 = 319
    2. 種類 = 319
    3. 意味 = 319
    4. 許容性 = 319
    5. 限界 = 320
    6. 效果 = 320
    7. 硏究課題 = 320
  제6절 公法上 事實行爲(사실행위론 Ⅰ) = 320
   Ⅰ. 公法上 事實行爲의 槪念 = 320
   Ⅱ. 公法上 事實行爲의 種類 = 321
    1. 行政法上 知識의 表示·非命令的 影響力行使·純粹 事實行爲 = 321
    2. 其他 = 321
   Ⅲ. 公法上 事實行爲와 法治行政 = 321
    1. 法的 根據 = 321
    2. 法的 限界 = 321
   Ⅳ. 公法上 事實行爲와 權利保護 = 322
    1. 行政爭訟 = 322
    2. 結果除去請求權 = 322
    3. 損害賠償 = 323
    4. 損失補償 = 323
    5. 其他 = 323
   Ⅴ. 公法上 事實行爲로서 公的 警告 = 324
    1. 意義 = 324
    2. 法的 性格 = 324
    3. 法的 問題 = 324
  제7절 行政指導(사실행위론 Ⅱ) = 325
   Ⅰ. 行政指導의 觀念 = 325
    1. 行政指導의 槪念 = 325
    2. 行政指導의 性質 = 325
    3. 行政指導의 有用性과 問題點 = 325
   Ⅱ. 行政指導의 種類 = 326
    1. 法規上 指導·非法規上 指導 = 326
    2. 規制的 指導·調整的 指導·助成的 指導 = 326
    3. 行政主體·行政機關에 대한 指導와 私人에 대한 指導 = 326
   Ⅲ. 行政指導의 法的 根據와 限界 = 326
    1. 法的 根據 = 326
    2. 行政指導의 限界 = 327
   Ⅳ. 行政指導의 原則과 方式 = 327
    1. 行政指導의 原則 = 327
    2. 行政指導의 方式 = 327
   Ⅴ. 行政指導와 權利保護 = 328
    1. 違法指導와 違法性阻却 = 328
    2. 行政訴訟과 憲法訴願 = 328
    3. 損害賠償 = 329
    4. 損失補償 = 330
  제8절 私法形式의 行政作用 = 331
   Ⅰ. 私法形式의 行政作用의 觀念 = 331
    1. 私法形式의 行政作用의 槪念 = 331
    2. 私法形式의 行政作用의 限界 = 331
   Ⅱ. 行政私法作用 = 331
    1. 行政私法作用의 槪念 = 332
    2. 行政私法槪念의 特徵 = 332
    3. 行政私法認定의 前提 = 332
    4. 行政私法作用의 例 = 332
    5. 行政私法作用의 特徵 = 333
    6. 行政私法作用의 增加要因과 問題點 = 333
    7. 行政私法作用의 性質과 管轄法院 = 333
   Ⅲ. 調達行政(협의의 국고 1) = 334
    1. 調達行政의 意義 = 334
    2. 行政私法作用과 區分 = 334
    3. 公法的 制限 = 334
   Ⅳ. 營利活動(협의의 국고 2) = 334
    1. 營利活動의 意義 = 334
    2. 公法的 制限(사경쟁자의 보호) = 335
 제5장 行政節次法·行政情報 = 336
  제1절 行政節次 一般論 = 336
   제1항 行政節次의 觀念 = 336
    Ⅰ. 行政節次의 槪念 = 336
    Ⅱ. 行政節次의 意味 = 336
     1. 國民의 地位變化와 行政節次 = 336
     2. 民主主義原理와 行政節次 = 336
     3. 法治主義原理와 行政節次 = 336
     4. 適正한 行政과 行政節次 = 337
     5. 能率的인 行政과 行政節次 = 337
    Ⅲ. 行政節次와 司法節次 = 337
    Ⅳ. 行政節次의 法的 根據 = 337
     1. 憲法 = 337
     2. 法律 = 338
   제2항 行政節次法 = 338
    Ⅰ. 行政節次法의 性格 = 338
     1. 一般法 = 338
     2. 適用範圍 = 338
     3. 行政法의 一般原則 = 339
     4. 費用負擔 = 339
    Ⅱ. 行政節次法에 대한 批判과 立法論 = 340
     1. 總則部分 = 340
     2. 處分節次部分 = 340
     3. 其他 = 340
  제2절 行政節次의 種類 = 340
   제1항 處分節次 = 340
    Ⅰ. 處分의 申請 = 340
     1. 文書主義 = 340
     2. 義務的 接受 = 341
     3. 申請의 補完 등 = 341
    Ⅱ. 處理期間의 設定·公表 = 341
     1. 處理期間의 設定과 延長 = 342
     2. 迅速處理要求權 = 342
    Ⅲ. 處分基準의 設定·公表 = 342
     1. 公表의 原則 = 342
     2. 解釋·說明要求權 = 342
     3. 公表義務違反의 效果 = 343
    Ⅳ. 處分의 事前通知와 意見聽取 = 343
    Ⅴ. 處分의 發令 = 343
     1. 處分의 方式으로서 文書主義 = 343
     2. 處分의 理由提示 = 343
     3. 不服告知 = 347
     4. 處分의 訂正 = 348
   제2항 申告節次 = 348
    Ⅰ. 義務的 申告 = 348
     1. 申告의 要件 = 348
     2. 申告의 效果 = 348
    Ⅱ. 便覽의 備置 = 348
   제3항 行政上 立法豫告節次 = 348
    Ⅰ. 立法豫告의 原則 = 348
    Ⅱ. 立法豫告의 方法 = 349
    Ⅲ. 立法案에 대한 意見 = 349
     1. 意見의 提出 = 349
     2. 意見의 反映 = 349
   제4항 行政豫告節次 = 349
    Ⅰ. 行政豫告의 原則 = 349
    Ⅱ. 行政豫告의 方法 = 349
   제5항 行政指導節次 = 350
   제6항 特別節次 = 350
  제3절 行政節次의 基本要素 = 350
   제1항 節次의 主體 = 350
    Ⅰ. 行政廳 = 350
     1. 意義 = 350
     2. 管轄의 移送 = 350
     3. 管轄의 決定 = 351
    Ⅱ. 當事者등 = 351
     1. 當事者등의 意義 = 351
     2. 當事者등의 資格 = 351
     3. 當事者등의 地位承繼 = 351
     4. 代表者 = 352
     5. 代理人 = 352
   제2항 節次의 經過 = 352
    Ⅰ. 節次의 開始 = 352
    Ⅱ. 節次의 進行 = 353
     1. 職權主義 = 353
     2. 他行政廳의 協力 = 353
     3. 行政應援 = 353
    Ⅲ. 節次의 終了 = 354
  제4절 當事者등의 權利 = 354
   제1항 事前通知를 받을 權利(처분의 사전통지제도) = 354
    Ⅰ. 意義 = 355
    Ⅱ. 性質 = 355
    Ⅲ. 意見提出期限 = 355
    Ⅳ. 事前通知의 省略 = 355
    Ⅴ. 事前通知의 缺如 = 356
   제2항 意見提出權(의견제출제도) = 358
    Ⅰ. 意見提出의 意義 = 358
    Ⅱ. 意見提出의 性質 = 358
    Ⅲ. 意見提出의 方法 = 358
    Ⅳ. 意見提出의 效果 등 = 359
    Ⅴ. 意見提出節次의 違反 = 359
   제3항 聽聞權(청문제도) = 359
    Ⅰ. 聽聞의 觀念 = 359
     1. 聽聞의 意義 = 359
     2. 聽聞權의 性質 = 359
     3. 聽聞의 種類 = 360
    Ⅱ. 聽聞의 實施 = 360
     1. 聽聞實施의 경우 = 360
     2. 聽聞排除의 경우 = 360
     3. 聽聞의 通知 = 361
     4. 聽聞의 公開 = 361
    Ⅲ. 聽聞의 主宰者와 參加者 = 362
     1. 聽聞主宰者의 選定·身分 = 362
     2. 聽聞主宰者의 除斥·忌避·回避 = 362
     3. 聽聞參加者 = 362
    Ⅳ. 聽聞의 進行節次 = 363
     1. 聽聞의 進行方法 = 363
     2. 證據調査 = 363
     3. 聽聞調書 = 363
     4. 聽聞의 終結 = 364
     5. 聽聞의 再開 = 365
    Ⅴ. 文書閱覽·複寫請求權과 秘密維持請求權 = 365
     1. 文書閱覽·複寫請求權의 意義 = 365
     2. 文書閱覽·複寫請求權의 性格 = 365
     3. 文書閱覽·複寫請求權의 制限 = 365
     4. 文書閱覽·複寫請求의 對象·場所 등 = 365
     5. 秘密維持請求權 = 366
    Ⅵ. 聽聞節次의 違反 = 366
     1. 法令上 要求되는 聽聞節次缺如 = 366
     2. 訓令上 要求되는 聽聞節次缺如 = 367
     3. 個別法令上 聽聞節次의 要求가 없는 경우 = 367
   제4항 公聽會參與權(公聽會制度) = 367
    Ⅰ. 觀念 = 368
    Ⅱ. 公聽會의 開催 = 368
     1. 公聽會開催의 與否 = 368
     2. 公聽會開催의 公告 = 368
    Ⅲ. 公聽會의 進行節次 = 368
     1. 發表內容 = 368
     2. 質疑·答辯 = 368
     3. 秩序維持 = 369
    Ⅳ. 公聽會의 事後措置 = 369
  제5절 行政節次의 觀施 = 369
   제1항 節次上 瑕疵의 觀念 = 369
    Ⅰ. 節次上 瑕疵의 意義 = 369
    Ⅱ. 節次上 瑕疵의 特性 = 369
    Ⅲ. 節次上 瑕疵의 事由 = 370
   제2항 瑕疵의 效果 = 370
    Ⅰ. 明文規定이 있는 경우 = 370
     1. 一般的 規定 = 370
     2. 個別規定 = 370
    Ⅱ. 明文規定이 없는 경우 = 370
     1. 節次上 瑕疵의 獨自的 違法性 與否 = 370
     2. 違法性의 정도(무효와 취소) = 372
   제3항 瑕疵의 治癒 = 372
    Ⅰ. 治癒의 意義 = 372
    Ⅱ. 認定 與否 = 372
     1. 學說 = 372
     2. 判例 = 373
     3. 私見 = 373
    Ⅲ. 治癒時期 = 374
     1. 學說 = 374
     2. 判例 = 374
     3. 私見 = 374
    Ⅳ. 效果 = 374
   제4항 取消判決의 羈束力 = 374
  제6절 行政情報 = 375
   제1항 情報上 自己決定權(자기정보결정권) = 375
    Ⅰ. 情報上 自己決定權의 觀念 = 375
     1. 意義 = 375
     2. 法的 根據 = 375
    Ⅱ. 保護對象인 情報 = 376
     1. 컴퓨터에 의한 情報 = 376
     2. 公共機關의 情報 = 376
     3. 個人情報의 意味 = 377
    Ⅲ. 情報主體의 權利 = 377
     1. 閱覽請求權 = 377
     2. 訂正請求權 = 378
     3. 通知를 받을 權利 = 378
     4. 行政爭訟 = 378
   제2항 情報公開請求權 = 378
    Ⅰ. 情報公開請求權의 觀念 = 378
     1. 意義 = 378
     2. 法的 根據 = 379
     3. 情報公開의 必要性과 問題點 = 380
     4. 情報公開의 原則 = 380
    Ⅱ. 情報公開請求權의 主體·對象 = 381
     1. 情報公開請求權者 = 381
     2. 公開對象情報와 非公開對象情報 = 381
    Ⅲ. 情報公開請求의 節次 = 384
     1. 情報公開의 請求 = 384
     2. 公開與否의 決定 = 384
     3. 公開與否 決定의 通知 = 384
    Ⅳ. 權利保護 = 384
     1. 情報公開請求者의 權利保護 = 384
     2. 第3者의 權利保護 = 387
     3. 公務員의 保護 = 388
 제6장 行政의 實效性確保 = 390
  제1절 行政罰 = 390
   제1항 行政罰의 觀念 = 390
    Ⅰ. 行政罰의 槪念 = 391
     1. 行政罰의 定義 = 391
     2. 區別槪念 = 391
    Ⅱ. 行政罰의 性質 = 391
     1. 行政罰과 刑事罰 = 391
     2. 行政罰과 懲戒罰 = 391
     3. 行政罰과 强制金 = 392
    Ⅲ. 行政罰의 種類 = 392
   제2항 行政刑罰의 特殊性 = 392
    Ⅰ. 行政刑罰의 意義 = 392
    Ⅱ. 行政刑罰의 法的 根據 = 393
    Ⅲ. 行政刑罰과 刑法總則 = 393
     1. 原則 = 393
     2. 例外 = 393
    Ⅳ. 行政刑罰의 科刑節次 = 393
     1. 通告處分 = 393
     2. 旣決審判·保護處分 = 394
   제3항 行政秩序罰의 特珠性 = 395
    Ⅰ. 行政秩序罰의 意義 = 395
    Ⅱ. 行政秩序罰의 法的 根據 = 395
    Ⅲ. 行政秩序罰의 處罰內容 = 395
    Ⅳ. 行政秩序罰과 刑法總則 = 395
    Ⅴ. 倂科의 可能性 = 396
     1. 行政刑罰과 行政秩序罰 = 396
     2. 懲戒罰과 行政秩序罰 = 397
    Ⅵ. 行政秩序罰의 科罰節次 = 397
     1. 國家行政土 行政秩序罰 = 397
     2. 地方自治行政上 行政秩序罰 = 398
     3. 過怠料의 歸屬 = 399
   제4항 行政刑罰의 行政秋序罰化 = 399
  제2절 行政上 强制執行 = 399
   제1항 一般論 = 400
    Ⅰ. 行政上 强制執行의 觀念 = 400
     1. 行政上 强制執行의 意義 = 400
     2. 類似制度와 區別 = 400
     3. 特色 = 400
    Ⅱ. 行政上 强制執行의 法的 根據 = 400
    Ⅲ. 行政上 强制執行의 種類 = 401
   제2항 代執行 = 401
    Ⅰ. 代執行의 觀念 = 401
     1. 代執行의 意義 = 401
     2. 直接强制와 區別 = 401
     3. 法的 根據 = 402
    Ⅱ. 代執行의 要件(상황요건) = 402
     1. 公法上 義務의 不覆行이 있을 것 = 402
     2. 不履行된 義務는 代替的 作爲義務일 것 = 403
     3. 다른 方法이 없을 것(보충성) = 404
     4. 公益上의 要請이 있을 것 = 405
     5. 其他 = 406
    Ⅲ. 代執行主體와 代執行行爲者 = 406
     1. 代執行主體 = 406
     2. 代執行行爲者 = 406
    Ⅳ. 代執行의 節次(절차요건) = 406
     1. 戒告 = 407
     2. 代執行令狀에 의한 通知 = 408
     3. 代執行의 實行 = 408
     4. 費用의 徵收 = 409
    Ⅴ. 代執行에 대한 救濟 = 409
     1. 行政審判 = 409
     2. 行政訴訟 = 410
     3. 損害賠償 및 結果除去請求 등 = 412
     4. 問題點 = 412
   제3항 行政上 强制徵收 = 412
    Ⅰ. 行政上 强制徵收의 意義 = 412
    Ⅱ. 行政上 强制徵收의 法的 根據 = 413
    Ⅲ. 行政上 强制徵收의 節次 = 413
     1. 督促 = 413
     2. 滯納處分 = 413
    Ⅳ. 行政上 强制徵收에 대한 不服 = 415
   제4항 履行强制金(집행벌) = 416
    Ⅰ. 履行强制金의 觀念 = 416
     1. 履行强制金의 意義 = 416
     2. 履行强制金의 性質 = 416
     3. 履行强制金의 意味의 變化 = 417
    Ⅱ. 履行强制金의 法的 根據 = 417
    Ⅲ. 履行强制金의 金額·賦課節次·形式 = 417
    Ⅳ. 履行强制金賦課處分의 職權取消 = 418
    Ⅴ. 權利保護 = 418
    Ⅵ. 代替强制拘留(이행강제금미납부의 경우) = 418
   제5항 直接强制 = 419
    Ⅰ. 直接强制의 觀念 = 419
     1. 直接强制의 意義 = 419
     2. 類似槪念과 區別 = 419
    Ⅱ. 直接强制의 法的 根據 = 419
    Ⅲ. 直接强制의 限界 = 419
    Ⅳ. 直接强制에 대한 救濟 = 420
     1. 行政上 爭訟 = 420
     2. 損害賠償 등 = 420
    Ⅴ. 制度導入의 擴大 = 420
  제3절 行政上 卽時强制 = 421
   제1항 行政上 卽時强制의 觀念 = 421
    Ⅰ. 行政上 卽時强制의 意義 = 421
    Ⅱ. 類似制度와 區別 = 421
     1. 行政罰과 區別 = 421
     2. 行政上 强制執行 특히 直接强制와 區別 = 422
     3. 行政調査와 區別 = 422
    Ⅲ. 行政上 卽時强制의 法的 性質 = 422
    Ⅳ. 行政上 卽時强制의 法的 根據 = 422
   제2항 行政上 卽時强制의 手段 = 423
    Ⅰ. 警察官職務執行法上 手段 = 423
    Ⅱ. 個別法上 手段 = 423
   제3항 行政上 卽時强制의 限界 = 423
    Ⅰ. 實體法上 限界 = 423
     1. 障害의 現在性에 따른 限界 = 423
     2. 消極目的性에 따른 限界 = 423
     3. 補充性의 原則에 따른 限界 = 423
     4. 比例原則에 따른 限界 = 424
    Ⅱ. 節次法上 限界 = 424
     1. 令狀必要說 = 424
     2. 令狀不要說 = 424
     3. 折衷說 = 424
     4. 私見 = 425
   제4항 行政上 卽時强制에 대한 救濟 = 425
    Ⅰ. 適法한 侵害 = 425
    Ⅱ. 違法한 侵害 = 426
     1. 行政上 爭訟 = 426
     2. 行政上 損害賠償 = 426
     3. 其他 = 426
  제4절 行政調査 = 426
   제1항 行政調査의 觀念 = 427
    Ⅰ. 行政調査의 意義 = 427
    Ⅱ. 行政調査와 基本權保護 = 427
    Ⅲ. 行政調査의 種類 = 427
    Ⅳ. 行政調査와 法的 根據 = 427
     1. 權力的 行政調査 = 427
     2. 非權力的 行政調査 = 428
   제2항 行政調査의 限界 = 428
    Ⅰ. 實體法上 限界 = 428
    Ⅱ. 節次法上 限界 = 429
     1. 權力的 調査 = 429
     2. 非權力的 調査 = 429
   제3항 實力行使와 違法調査 = 430
    Ⅰ. 行政調査와 實力行使 = 430
     1. 權力的 調査 = 430
     2. 非權力的 調査 = 430
    Ⅱ. 違法調査의 效果 = 430
     1. 問題狀況 = 430
     2. 學說 = 430
     3. 私見 = 431
   제4항 行政調査에 대한 救濟 = 431
    Ⅰ. 適法調査에 대한 救濟 = 431
    Ⅱ. 違法調査에 대한 救濟 = 431
     1. 行政上 爭訟 = 431
     2. 行政上 損害賠償 = 431
     3. 其他 = 431
  제5절 其他 = 432
   제1항 金錢上 制裁 = 432
    Ⅰ. 課徵金·賦課金 = 432
     1. 意義 = 432
     2. 過怠料와 比較 = 433
     3. 法的 根據 = 433
     4. 課徵金의 類型 = 433
     5. 廳課·徵收와 救濟 = 433
     6. 刑罰과 倂科 = 434
    Ⅱ. 加算稅 = 434
     1. 意義 = 434
     2. 特徵 = 435
     3. 性質 = 435
     4. 法的 根據 = 435
     5. 賦課·徵收와 救濟 = 435
    Ⅲ. 加算金 = 436
    Ⅳ. 不當利得稅 = 436
     1. 意義 = 436
     2. 課稅標準·租率 등 = 436
   제2항 制裁的 行政處分(관허사업의 제한) = 436
    Ⅰ. 制裁的 行政處分의 意義 = 437
    Ⅱ. 制裁的 行政處分의 法的 根據 = 437
    Ⅲ. 制裁的 行政處分의 種類 = 437
     1. 關聯事業의 制限 = 437
     2. 無關聯事業의 制限 = 438
     3. 其他의 制限 = 438
    Ⅳ. 制裁的 行政處分에 대한 救濟 = 439
   제3항 供給拒否 = 439
    Ⅰ. 供給拒否의 意義 = 439
    Ⅱ. 供給拒否의 法的 根據 = 440
    Ⅲ. 供給拒否의 要件 = 440
    Ⅳ. 供給拒否에 대한 救濟 = 440
   제4항 公表 = 442
    Ⅰ. 公表의 觀念 = 442
     1. 公表의 意義 = 442
     2. 公表의 機能 = 442
     3. 公表의 法的 性質 = 442
    Ⅱ. 公表의 法的 根據 = 442
     1. 法的 根據의 要否 = 442
     2. 立法狀況 = 443
    Ⅲ. 公表의 節次 = 443
     1. 節次의 法制化 = 443
     2. 公表對象者의 意見陳述 = 443
    Ⅳ. 公表의 限界 = 443
     1. 프라이버시權과 公表請求權(알 권리)의 調和 = 443
     2. 一般的 情報公開請求權 = 444
     3. 行政法의 一般原則의 遵守 = 444
    Ⅴ. 公表에 대한 救濟 = 444
     1. 行政爭訟可能性 = 444
     2. 損害賠償·訂正公告 = 445
     3. 公務員의 刑事上 責任 = 445
   제5항 行爲制限 등 = 445
 제7장 國家責任法(배상과 보상) = 446
  제1절 損害賠償制度 = 446
   제1항 一般論 = 446
    Ⅰ. 國家賠償制度의 意義 = 446
    Ⅱ. 國家賠償制度와 憲法 = 446
     1. 憲法規定의 內容 = 446
     2. 賠償請求權의 性格 = 447
    Ⅲ. 國家賠償法 = 447
     1. 一般法 = 447
     2. 國家賠償法의 性格 = 447
     3. 國家賠償請求權의 性質 = 448
     4. 國家賠償法上 賠償責任의 類型 = 448
     5. 國家賠償制度와 外國人 = 448
   제2항 違法한 職務執行行爲로 인한 賠償責任 = 449
    Ⅰ. 賠償責任의 要件 = 449
     1. 公務員 = 450
     2. 職務 = 452
     3. 執行함에 당하여 = 456
     4. 故意 또는 過失 = 456
     5. 法令에 違反 = 459
     6. 他人 = 463
     7. 損害 = 464
    Ⅱ. 賠償責任의 內容 = 466
     1. 賠償基準의 性質 = 466
     2. 利益의 控除 = 467
     3. 賠償請求權의 讓度 등 禁止 = 467
    Ⅲ. 賠償請求權의 主體와 時效 = 467
     1. 賠償請求權者 = 467
     2. 二重賠償의 排除 = 467
     3. 賠償請求權의 時效 = 471
    Ⅳ. 賠償責任者 = 472
     1. 賠償責任者로서 國家와 地方自治團體 = 472
     2. 事務의 歸屬主體로서 賠償責任者 = 472
     3. 費用負擔者로서 賠償責任者 = 473
     4. 終局的 賠償責任者 = 476
    Ⅴ. 賠償責任의 性質 = 478
     1. 學說 = 478
     2. 判例 = 479
     3. 私見 = 480
    Ⅵ. 選擇的 請求 = 480
     1. 學說 = 481
     2. 判例 = 481
     3. 私見 = 481
    Ⅶ. 加害公務員의 責任 = 482
     1. 責任의 類型 = 482
     2. 加害公務員의 對外的 賠償責任 = 482
     3. 加害公務員의 內部的 求償責任 = 483
    Ⅷ. 國家와 地方自治團體의 自動車損害賠償責任 = 483
     1. 立法狀況(법적 근거) = 483
     2. 自動車損害賠償保障法에 의한 國家賠償責任의 成立要件 = 483
     3. 自動車損害賠償保障法에 의하여 成立된 責任의 範圍와 節次 = 486
     4. 國家賠償法 제5조와의 關係 = 486
     5. 賠償責任의 範圍와 節次 = 486
   제3항 營造物의 瑕疵로 인한 賠償責任 = 487
    Ⅰ. 賠償責任의 要件 = 487
     1. 道路 기타 公共의 營造物 = 488
     2. 設置 또는 管理에 瑕疵 = 488
     3. 他人에게 損害를 發生 = 492
     4. 제2조와 競合 = 492
    Ⅱ. 賠償責任의 內容 = 492
    Ⅲ. 賠償責任者 = 492
     1. 賠償責任者로서 國家와 地方自治團體 = 492
     2. 事務의 歸屬主體로서 賠償責任者 = 493
     3. 費用負擔者로서 賠償責任者 = 493
     4. 終局的 賠償責任者 = 496
     5. 原因責任者에 대한 求償 = 496
   제4항 賠償金請求節次 = 497
    Ⅰ. 行政節次 = 497
     1. 任意的 決定前置의 觀念 = 497
     2. 賠償審議會 = 497
     3. 賠償申請 = 498
     4. 審議와 決定 = 498
    Ⅱ. 司法節次 = 499
     1. 行政訴訟과 民事訴訟 = 499
     2. 假執行宣告 = 499
  제2절 損失補償制度 = 499
   제1항 一般論 = 499
    Ⅰ. 損失補償制度의 觀念 = 499
     1. 損失補償制度의 意義 = 499
     2. 損失補償請求權의 性質 = 500
    Ⅱ. 損失補償制度의 根據 = 501
     1. 理論的 根據 = 501
     2. 實定法的 根據 = 501
   제2항 損失補償請求權의 成立要件 = 505
    Ⅰ. 公共必要 = 505
    Ⅱ. 財産權 = 506
    Ⅲ. 侵害 = 506
     1. 侵害의 類型 = 506
     2. 侵害의 方式 = 506
     3. 侵害의 適法性·意圖性 = 506
    Ⅳ. 特別한 犧牲 = 507
     1. 收用과 財産權의 內容·限界의 區分方法論 = 507
     2. 特別한 犧牲에 관한 學說 = 508
    Ⅴ. 補償規定 = 509
     1. 補償規定이 있는 경우 = 509
     2. 補償規定이 없는 경우 = 509
   제3항 損失補償의 內容 = 509
    Ⅰ. 補償의 範圍 = 510
     1. 法律에 의한 正當한 補償 = 510
     2. 공익사업을 위한 토지 등 의 취득 및 보상에 관한 법률의 경우 = 511
    Ⅱ. 補償의 內容 = 511
     1. 對人的 補償과 對物的 補償 = 511
     2. 生活補償 = 512
     3. 補償의 擴大 = 513
    Ⅲ. 補償의 支給 = 513
     1. 事業施行者補償의 原則 = 513
     2. 現金補償의 原則 = 513
     3. 個人別 補償의 原則 = 514
     4. 事前補償의 原則 = 514
     5. 一時給의 原則 = 515
   제4항 補償의 節次·權利保護 = 515
    Ⅰ. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률의 경우 = 515
     1. 協議 = 515
     2. 裁決 = 515
     3. 異議申請 = 515
     4. 行政訴訟 = 516
     5. 補償金增減訴訟 = 517
    Ⅱ. 其他 法律의 경우 = 519
  제3절 國家責任制度의 補完 = 520
   제1항 財産權의 內容·限界規定과 補償 = 520
    Ⅰ. 觀念 = 520
     1. 意義 = 520
     2. 類型 = 521
    Ⅱ. 出版物納本事件 = 521
     1. 事件의 槪要 = 521
     2. 判決의 要旨 = 521
     3. 判決의 意義 = 521
     4. 우리의 경우 = 522
    Ⅲ. 問題點 = 522
   제2항 收用類似侵害補償 = 523
    Ⅰ. 觀念 = 523
     1. 意義 = 523
     2. 類似觀念과 區別 = 523
     3. 史的 發展 = 523
    Ⅱ. 法的 根據 = 524
     1. 獨逸 = 524
     2. 우리 나라 = 524
    Ⅲ. 要件 = 525
     1. 公共必要 = 525
     2. 侵害 = 525
     3. 違法 = 526
     4. 存續保護의 不可 = 526
    Ⅳ. 補償 = 526
    [참고] 자갈채취사건 = 527
   제3항 收用的 侵害補償 = 528
    Ⅰ. 觀念 = 528
     1. 意義 = 528
     2. 史的 發展 = 528
    Ⅱ. 法的 根據 = 529
    Ⅲ. 要件 = 529
     1. 特別犧牲 = 529
     2. 侵害의 適法性·非意圖性 = 529
    Ⅳ. 補償 = 530
   제4항 犧牲補償請求權 = 530
    Ⅰ. 觀念 = 530
    Ⅱ. 法的 根據 = 531
     1. 實定法·判例·學說 = 531
     2. 私見 = 531
     3. 個別制度로서 犧牲償請求權 = 531
    Ⅲ. 要件 = 531
     1. 侵害 = 531
     2. 非財産權 = 532
     3. 特別犧牲 = 532
     4. 公共必要 = 532
    Ⅳ. 補償 = 532
     1. 補償義務者 = 532
     2. 補償의 內容·範圍 = 532
    Ⅴ. 權利保護 = 533
    Ⅵ. 犧牲類似侵害補償 = 533
     1. 意義 = 533
     2. 請求權의 競合 = 533
   제5항 結果除去請求權 = 534
    Ⅰ. 觀念 = 534
     1. 意義 = 534
     2. 史的 發展 = 534
     3. 性質 = 534
    Ⅱ. 法的 根據 = 535
    Ⅲ. 要件 = 535
     1. 公法作用 = 535
     2. 法律上 利益의 侵害 = 536
     3. 侵害의 繼續 = 536
     4. 侵害의 違法性 = 536
     5. 結果除去의 可能性·許容性·受忍可能性 = 536
    Ⅳ. 相對方과 內容 = 536
     1. 請求權의 相對方 = 536
     2. 請求權의 內容과 範圍 = 537
     3. 請求權의 競合 = 537
    Ⅴ. 權利保護 = 537
제2부 行政爭訟法 = 539
 제1편 行政審判法 = 541
  제1장 一般論 = 541
   제1절 行政審判의 觀念 = 541
    제1항 行政審判의 意義 = 541
     Ⅰ. 行政審判의 槪念 = 541
     Ⅱ. 行政審判과 憲法 = 541
     Ⅲ. 行政審判의 意味 = 542
     Ⅳ. 行政審判의 種類 = 542
    제2항 行政審判과 行政訴訟 = 543
     Ⅰ. 共通點 = 543
     Ⅱ. 差異點 = 543
     Ⅲ. 兩者의 關聯 = 544
    제3항 行政審判과 苦哀處理 = 544
     Ⅰ. 苦哀處理制度의 意義 = 544
     Ⅱ. 苦哀民願申請과 行政審判 = 544
   제2절 當事者審判과 異議申請 = 545
    제1항 當事者審判(재결의 신청) = 545
     Ⅰ. 意義 = 545
     Ⅱ. 法的 根據 = 546
     Ⅲ. 裁決機關 = 546
     Ⅳ. 裁決節次 = 546
    제2항 異議申請 = 546
     Ⅰ. 意義 = 546
     Ⅱ. 法的 根據 = 546
     Ⅲ. 節次 = 547
     Ⅳ. 不服 = 547
   제3절 行政審判法 = 547
    제1항 行政審判法의 特性 = 547
     Ⅰ. 行政審判法의 特徵 = 547
     Ⅱ. 行政審判法의 性格 = 547
      1. 一般法으로서의 行政審判法 = 547
      2. 特例의 類型 = 548
      3. 基準法律로서의 行政審判法 = 548
    제2항 告知制度 = 548
     Ⅰ. 告知制度의 觀念 = 548
      1. 告知制度의 意義 = 548
      2. 告知制度의 必要性 = 549
      3. 告知의 性質 = 549
      4. 告知의 排除 = 549
     Ⅱ. 告知制度의 法的 根據 = 550
      1. 立法例 = 550
      2. 우리 나라 = 550
     Ⅲ. 職權에 의한 告知 = 550
      1. 職權告知의 主體와 相對方 = 551
      2. 職權告知의 對象인 處分 = 551
      3. 職權告知의 內容 = 551
      4. 職權告知의 方法·時期 = 551
     Ⅳ. 申請에 의한 告知 = 551
      1. 告知의 申請權者 = 552
      2. 申請告知의 對象인 處分 = 552
      3. 申請告知의 內容 = 552
      4. 申請告知의 方法·時期 = 552
     Ⅴ. 告知義務違反의 效果 = 552
      1. 處分의 違法與否 = 552
      2. 請求書의 送付 = 553
      3. 請求期閒 = 553
      4. 行政審判前置의 不要 = 553
  제2장 行政審判의 種類
   제1절 行政審判의 種類 = 554
    제1항 取消審判 = 554
     Ⅰ. 意義 = 554
     Ⅱ. 性質 = 554
     Ⅲ. 特色 = 554
    제2항 無效等確認審判 = 555
     Ⅰ. 意義 = 555
     Ⅱ. 性質 = 555
     Ⅲ. 特徵 = 555
    제3항 義務履行審判 = 555
     Ⅰ. 意義 = 555
     Ⅱ. 性質 = 555
     Ⅲ. 特徵 = 556
   제2절 行政審判機關 = 556
    제1항 裁決廳 = 556
     Ⅰ. 裁決廳의 類型 = 556
      1. 直近上級行政機關 = 556
      2. 當該 行政廳 = 556
      3. 所管監督機關 = 557
      4. 特別市長·廣域市長·道知事 = 557
      5. 中央行政機關의 長 = 557
      6. 第3機關 = 557
      7. 裁決廳의 權限 承繼 = 557
     Ⅱ. 裁決廳의 權限과 義務 = 558
      1. 裁決廳의 權限 = 558
      2. 裁決廳의 義務 = 558
    제2항 行政審判委員會 = 558
     Ⅰ. 地位 = 558
     Ⅱ. 種類 = 558
     Ⅲ. 組織·會議 = 559
      1. 組織 = 559
      2. 會議 = 559
      3. 委員의 除斥·忌避·回避 = 559
     Ⅳ. 權限 = 560
   제3절 行政審判의 參加者 = 560
    제1항 審判請求人 = 560
     Ⅰ. 審判請求人의 意義 = 560
     Ⅱ. 審判請求人適格 = 560
      1. 行政審判法 規定 = 560
      2. 立法上 過誤 與否 = 561
      3. 法律上 利益이 있는 者의 意味 = 561
     Ⅲ. 審判請求人地位의 保障 = 561
      1. 法人이 아닌 社團·財團 = 561
      2. 選定代表者 = 561
      3. 請求人의 地位承繼 = 562
      4. 代理 = 562
      5. 請求人變更 = 562
    제2항 審判被請求人 = 563
    제3항 利害關係者(참가인) = 563
     Ⅰ. 利害關係者의 意義 = 563
     Ⅱ. 許可에 의한 參加 = 563
     Ⅲ. 要求에 의한 參加 = 563
  제3장 行政審判의 節次 = 565
   제1절 行政審判의 請求 = 565
    제1항 審判請求의 對象 = 565
    제2항 審判請求의 方式 = 565
    제3항 審判請求의 期間 = 566
     Ⅰ. 制度의 趣旨 = 566
     Ⅱ. 原則 = 566
     Ⅲ. 例外 = 567
      1. 正當한 事由가 있는 경우 = 567
      2. 天災地變 등과 請求期間 = 568
      3. 特別法上 請求期間 = 568
      4. 行政廳의 誤告知·不告知와 請求期間 = 568
      5. 請求期間의 排除 = 568
     Ⅳ. 審判請求日字 = 568
    제4항 審判請求書의 提出節次 등 = 569
     Ⅰ. 審判請求書의 提出과 處理
      1. 選擇的 請求
      2. 處分廳에 提出된 경우의 處理 = 569
      3. 裁決廳에 提出된 경우의 處理 = 570
     Ⅱ. 審判請求의 變更 = 570
     Ⅲ. 審判請求의 效果 = 570
     Ⅳ. 審判請求의 取下 = 570
   제2절 行政審判의 審理·議決 = 571
    제1항 審理 = 571
     Ⅰ. 審理의 意義 = 571
     Ⅱ. 審理의 內容 = 571
     Ⅲ. 審理의 方式 = 571
      1. 對審主義·書面審理와 口述審理·非公開審理 = 571
      2. 答辯書의 提出 및 主張의 補充 = 571
      3. 證據書類 등의 提出 및 證據調査 = 572
      4. 審理節次의 供合 또는 分離
    제2항 議決 = 572
   제3절 行政審判의 裁決 = 572
    제1항 一般論 = 572
     Ⅰ. 裁決의 意義 = 572
     Ⅱ. 裁決期間 = 573
     Ⅲ. 裁決의 方式 = 573
     Ⅳ. 裁決의 範圍 = 573
      1. 不告不理의 原則 = 573
      2. 不利益變更禁止의 原則 = 573
    제2항 裁決의 種類 = 574
     Ⅰ. 種類의 槪觀 = 574
     Ⅱ. 事情裁決 = 574
      1. 意義 = 574
      2. 認定理由 = 574
      3. 違法·不當의 明示 = 574
      4. 救濟方法命令·不服 = 575
      5. 事情裁決의 適用制限 = 575
      6. 批判論 = 575
     Ⅲ. 認容裁決 = 575
      1. 取消裁決 = 575
      2. 無效等確認裁決 = 575
      3. 義務履行裁決 = 575
    제3항 裁決의 效力 = 576
     Ⅰ. 效力의 發生 = 576
     Ⅱ. 效力의 種類 = 576
      1. 行政行爲로서 裁決의 效力 = 576
      2. 形成力 = 577
      3. 羈束力 = 577
      4. 關聯問題 = 578
    제4항 裁決의 不服 = 579
 제2편 行政訴訟法 = 580
  제1장 一般論 = 580
   제1절 行政訴訟의 觀念 = 580
    제1항 行政訴訟의 意義 = 580
     Ⅰ. 行政訴訟의 槪念 = 580
     Ⅱ. 類似制度와 區別 = 580
      1. 行政審判과 區別 = 580
      2. 民事訴訟·刑事訴訟과 區別 = 581
      3. 憲法訴訟과 區別 = 582
     Ⅲ. 行政訴訟의 機能 = 582
    제2항 行政訴訟의 種類 = 582
     Ⅰ. 主觀的 訴訟·客觀的 訴訟 = 582
     Ⅱ. 形成訴訟·給付訴訟·確認訴訟 = 583
     Ⅲ. 行政訴訟法上 行政訴訟의 種類 = 583
    제3항 行政訴認의 本質 = 583
     Ⅰ. 憲法과 行政訴訟 = 583
     Ⅱ. 法院組織法과 行政訴訟 = 583
     Ⅲ. 司法作用으로서 行政訴訟 = 584
    제4항 行政訴訟法 = 584
     Ⅰ. 行政訴訟法의 改善 = 584
     Ⅱ. 行政訴訟法의 問題點 = 584
     Ⅲ. 1994년 行政訴訟法의 改正 = 584
     Ⅳ. 行政訴訟法 改正論議 = 585
   제2절 行政訴訟의 限界 = 586
    제1항 問題狀況 = 586
     Ⅰ. 行政訴訟의 對象 = 586
      1. 列記主義 = 586
      2. 槪括主義 = 586
     Ⅱ. 限界問題의 意味 = 586
    제2항 司法本質的 限界 = 587
     Ⅰ. 法律上 爭訟의 意義 = 587
     Ⅱ. 具體的 事件性의 限界 = 588
      1. 事實行爲 = 588
      2. 抽象的 規範統制 = 588
      3. 客觀的 訴訟 = 589
      4. 反射的 利益 = 589
     Ⅲ. 法適用上의 限界 = 590
      1. 行政上 訓示規定(방침규정) = 590
      2. 裁量行爲·判斷餘地 = 590
      3. 소위 特別權力關係에서의 行爲 = 591
      4. 統治行爲 = 591
    제3항 權力分立的 限界 = 591
     Ⅰ. 問題狀況 = 591
     Ⅱ. 立法例 = 592
     Ⅲ. 學說·判例 = 592
      1. 學說 = 592
      2. 判例 = 592
      3. 私見 = 593
  제2장 抗告訟訴 = 594
   제1절 取消訴訟 = 594
    제1항 取消訴訟의 觀念 = 594
     Ⅰ. 意義 = 594
     Ⅱ. 種類 = 594
     Ⅲ. 性質 = 594
     Ⅳ. 訴訟物 = 595
      1. 法的 紛爭의 同-性 = 595
      2. 訴訟物의 槪念 = 595
     Ⅴ. 取消訴訟과 無效等確認訴訟의 關係 = 596
      1. 倂列關係 = 596
      2. 包續關係 = 596
     Ⅵ. 取消訴訟과 當事者訴訟의 關係 = 597
    제2항 本案判斷의 前提要件(소송요건) = 597
     제1 觀念 = 597
      Ⅰ. 意義 = 597
      Ⅱ. 性質 = 598
     제2 處分등의 存在 = 598
      Ⅰ. 處分등의 定義 = 598
      Ⅱ. 處分槪念의 分析 = 599
       1. 行政廳의 公權力 行使와 그 拒否 = 599
       2. 이에 準하는 行政作用 = 603
      Ⅲ. 裁決과 取消訴訟 = 608
       1. 裁決의 槪念 = 608
       2. 原處分中心主義 = 608
       3. 裁決訴訟 = 608
       4. 原處分中心主義의 例外 = 611
      Ⅳ. 處分등의 存在의 意味 = 613
       1. 意義 = 613
       2. 處分등의 消滅 = 614
     제3 管轄法院 = 615
      Ⅰ. 行政法院 = 615
       1. 三審制 = 615
       2. 土地管轄 = 615
       3. 行政法院의 設置·組織 = 615
      Ⅱ. 管轄移送 = 616
      Ⅲ. 關聯請求訴訟의 移送 및 倂合 = 616
       1. 制度의 趣旨 = 616
       2. 關聯請求訴訟의 意義 = 616
       3. 關聯請求訴訟의 移送 = 617
       4. 關聯請求訴訟의 倂合 = 617
     제4 當事者와 參加人 = 619
      Ⅰ. 當事者 = 619
       1. 當事者의 地位 = 619
       2. 當事者能力 = 619
       3. 當事者適格 = 619
      Ⅱ. 原告適格 = 619
       1. 原告適格의 意義 = 620
       2. 法律上 利益의 主體 = 620
       3. 法律上 利益의 意義 = 622
       4. 競爭者訴訟 = 626
       5. 競願者訴訟 = 627
       6. 이웃訴訟(인인소송) = 628
       7. 消費者訴訟·團體訴訟 = 629
      Ⅲ. 被告適格 = 630
       1. 處分廳 = 630
       2. 例外 = 631
       3. 被告更正 = 633
       4. 地方自治團體에 대한 訴訟指揮 = 634
      Ⅳ. 訴訟參加 = 634
       1. 一般論 = 634
       2. 第3者의 訴訟參加 = 635
       3. 다른 行政廳의 訴訟參加 = 637
       4. 民事訴訟法에 의한 訴訟參加 = 638
     제5 提訴期間 = 638
      Ⅰ. 提訴期間의 意義 = 638
      Ⅱ. 안 날부터 90일 = 638
       1. 行政審判을 거치지 않은 경우 = 638
       2. 行政審判을 거친 경우 = 639
      Ⅲ. 있은 날부터 1년 = 639
       1. 行政審判을 거치지 않은 경우 = 639
       2. 行政審判을 거친 경우 = 639
       3. 正當한 事由가 있는 경우 = 639
       4. 안 날과 있은 날의 關係 = 640
      Ⅳ. 不變期間 = 640
      Ⅴ. 適用範圍 = 640
       1. 相對方·第3者 = 640
       2. 無效인 處分 = 641
       3. 特別法의 경우 = 641
       4. 訴의 變更과 提訴期間 = 641
     제6 行政審判의 前置 = 641
      Ⅰ. 一般論 = 641
       1. 行政審判前置의 意義 = 641
       2. 行政審判前置의 趣旨와 問題點 = 641
       3. 行政審判前置의 法的 根據 = 672
       4. 行政審判 該當 與否 = 642
      Ⅱ. 任意的 行政審判前置(원칙) = 642
       1. 內容 = 642
       2. 問題點 = 643
      Ⅲ. 必要的 行政審判前置(예외) = 643
       1. 內容 = 643
       2. 性質 = 644
       3. 必要的 行政審判前置의 例外 = 644
       4. 特別한 경우 = 646
       5. 適用範圍 = 646
       6. 行政訴訟과 行政審判의 關聯度 = 647
     제7 權利保護의 必要(협의의 소의 이익) = 648
      Ⅰ. 意義 = 649
      Ⅱ. 根據 = 649
      Ⅲ. 有無의 判斷基準 = 650
       1. 原則 = 650
       2. 權利保護의 必要가 없는 경우 = 650
      Ⅳ. 效力消滅의 경우 = 651
       1. 原則 = 651
       2. 例外 = 651
       3. 行政訴訟法 제12조 2문의 性質 = 652
       4. 判例 = 653
     제8 訴提起의 效果 = 658
      Ⅰ. 主觀的 效果(심리의무·중복제소금지) = 658
      Ⅱ. 客觀的 效果(집행부정지원칙) = 658
    제3항 本案要件(이유의 유무) = 658
     Ⅰ. 違法性 = 659
      1. 違法의 意義 = 659
      2. 違法의 審査 = 659
      3. 違法의 承繼 = 660
     Ⅱ. 權利의 侵害 = 660
      1. 本案判斷의 問題로서 權利侵害 = 660
      2. 原告適格과의 關係 = 660
    제4항 訴의 變更 = 660
     Ⅰ. 意義 = 660
     Ⅱ. 訴의 種類의 變更 = 660
      1. 意義 = 660
      2. 要件 = 661
      3. 節次 = 661
      4. 效果 = 661
     Ⅲ. 處分變更으로 인한 訴의 變更 = 662
     Ⅳ. 其他 = 662
    제5항 假救濟(잠정적 권리보호) = 662
     Ⅰ. 執行停止 = 663
      1. 觀念 = 663
      2. 要件 = 663
      3. 主張·疏明責任 = 668
      4. 節次와 不服 = 669
      5. 停止의 對象 = 669
      6. 效果 = 670
      7. 停止決定의 取消와 不服 = 671
     Ⅱ. 假處分 = 671
      1. 意義 = 671
      2. 認定可能性 = 671
    제6항 取消訴訟의 審理 = 673
     Ⅰ. 審理節次上 原則 = 673
      1. 處分權主義 = 673
      2. 職權探知主義와 辯論主義 = 673
      3. 口頭辯論主義 = 674
      4. 公開主義 = 675
      5. 其他 = 675
     Ⅱ. 審理의 範圍 = 675
      1. 要件審理·本案審理 = 675
      2. 事實問題·法律問題 = 675
      3. 裁量問題 = 675
     Ⅲ. 審理의 方法 = 676
      1. 行政審判記錄提出命令 = 676
      2. 主張責任 = 676
      3. 立證責任 = 677
      4. 處分理由의 事後變更 = 679
     Ⅳ. 違法性判斷의 基準時 = 684
      1. 學說 = 684
      2. 判例 = 684
      3. 私見 = 685
      4. 判斷資料의 範圍 = 685
    제7항 取消訴訟의 判決 = 686
     제1 判決의 種類 = 686
      Ⅰ. 却下判決 = 686
       1. 意義 = 686
       2. 性質 = 686
      Ⅱ. 棄却判決과 事情判決 = 686
       1. 意義와 種類 = 686
       2. 事情判決 = 687
      Ⅲ. 認容判決 = 689
       1. 意義 = 689
       2. 種類 = 689
       3. 取消와 變更의 意味 = 689
       4. 一部違法과 取消 = 690
     제2 判決의 效力 = 691
      Ⅰ. 自縛力 = 691
      Ⅱ. 確定力 = 691
       1. 形式的 確定力 = 691
       2. 實質的 確定力 = 691
       3. 形式的 確定力과 實質的 確定力의 關係 = 693
      Ⅲ. 形成力 = 693
       1. 意義 = 693
       2. 根據 = 693
       3. 效果 = 694
       4. 第3者效 = 694
       5. 第3者效의 擴張 = 696
      Ⅳ. 覇屬力 = 696
       1. 意義 = 696
       2. 性質 = 696
       3. 內容 = 697
       4. 效力範圍 = 699
       5. 覇束力의 違反 = 701
      Ⅴ. 執行力 = 702
       1. 意義 = 702
       2. 間接强制 = 702
       3. 立法論 = 703
     제3 違憲判決의 公告 = 703
      Ⅰ. 通報와 官報揭裁 = 703
      Ⅱ. 制度의 趣旨 = 703
    제8항 上告와 再審 = 704
     Ⅰ. 上告 = 704
      1. 意義 = 704
      2. 審理不續行制度 = 704
     Ⅱ. 再審 = 704
      1. 再審의 類型 = 704
      2. 第3者에 의한 再審 = 704
     Ⅲ. 判決에 대한 憲法訴願 = 705
      1. 原則的 否認 = 705
      2. 例外的 認定 = 705
    제9항 訴訟費用 = 706
     Ⅰ. 訴訟費用負擔의 主體 = 706
     Ⅱ. 訴訟費用에 대한 裁判의 效力 = 706
   제2절 無效等確認訴訟 = 706
    제1항 觀念 = 707
     Ⅰ. 意義 = 707
     Ⅱ. 種類 = 707
     Ⅲ. 法律關係存否確認訴訟 등 = 707
     Ⅳ. 性質 = 708
     Ⅴ. 無效確認訴訟과 當事者訴訟의 關係 = 708
    제2항 本案判斷의 前提要件(소송요건) = 708
     Ⅰ. 觀念 = 709
      1. 意義 = 709
      2. 取消訴訟과 差異點 = 709
     Ⅱ. 處分등 = 709
     Ⅲ. 原告適格 = 709
     Ⅳ. 權利保護의 必要 = 710
      1. 意義 = 710
      2. 確認의 利益과 確認訴訟의 補充性 = 711
     Ⅴ. 訴提起의 效果 = 713
    제3항 訴訟의 審理 = 714
     Ⅰ. 審理의 範圍등 = 714
     Ⅱ. 立證責任 = 714
      1. 學說 = 714
      2. 判例 = 714
      3. 私見 = 715
    제4항 判決 = 715
     Ⅰ. 判決의 種類 = 715
     Ⅱ. 判決의 效力 = 715
     Ⅲ. 違憲判決의 公告 = 715
    제5항 先決問題 = 715
     Ⅰ. 意義 = 715
     Ⅱ. 規定의 趣旨 = 716
     Ⅲ. 適用規定 = 716
   제3절 不作爲違法確認訴訟 = 716
    제1항 觀念 = 716
     Ⅰ. 意義 = 716
     Ⅱ. 性質 = 717
     Ⅲ. 制度的 意味 = 717
     Ⅳ. 限界 = 717
      1. 4段階論 = 717
      2. 不作爲違法確認訴訟의 限界 = 718
    제2항 本案判斷의 前提要件(소송요건) = 718
     Ⅰ. 觀念 = 718
      1. 意義 = 718
      2. 取消訴訟 등과 差異點 = 718
     Ⅱ. 不作爲의 存在 = 719
      1. 不作爲의 意義 = 719
      2. 不作爲의 成立要件 = 719
     Ⅲ. 原告適格 = 723
      1. 意義 = 723
      2. 申請權의 存否 = 723
      3. 其他 = 724
     Ⅳ. 提訴期間 = 724
      1. 問題點 = 724
      2. 解釋論 = 725
     Ⅴ. 權利保護의 必要 = 725
     Ⅵ. 訴提起의 效果 = 726
    제3항 訴訟의 審理 = 726
     Ⅰ. 審理의 範圍 = 726
      1. 學說 = 726
      2. 判例 = 726
      3. 私見 = 727
     Ⅱ. 違法性判斷의 基準時 = 727
    제4항 判決 = 727
     Ⅰ. 判決의 種類 = 727
     Ⅱ. 判決의 效力 = 727
     Ⅲ. 違憲判決의 公告 = 727
   제4절 無名抗告訴訟 = 728
    제1항 意義 = 728
     1. 槪念 = 728
     2. 類型 = 728
    제2항 認定可能性 = 729
     1. 學說 = 729
     2. 判例 = 729
     3. 私見 = 729
    제3항 立法例 = 730
     Ⅰ. 義務化訴訟 = 730
      1. 意義 = 730
      2. 種類 = 730
      3. 判決 = 730
      4. 認定與否 = 730
     Ⅱ. 一般的 給付訴訟 = 731
      1. 意義 = 731
      2. 種類 = 731
      3. 認定與否 = 731
     Ⅲ. 職務執行命令 = 731
      1. 意義 = 731
      2. 限界 등 = 731
      3. 導入可能性 = 732
     Ⅳ. 豫防的 訴訟 = 732
      1. 意義 = 732
      2. 豫防的 不作爲訴訟 = 732
      3. 豫防的 確認訴訟 = 732
      4. 餘論 = 733
  제3장 當事者訴訟 = 734
   제1절 觀念 = 734
    제1항 意義 = 734
    제2항 種類 = 734
     Ⅰ. 實質的 當事者訴訟 = 734
      1. 處分등을 原因으로 하는 法律關係에 관한 訴訟 = 734
      2. 其他 公法上法律關係에 관한 訴訟 = 735
     Ⅱ. 形式的 當事者訴訟 = 736
      1. 意義 = 736
      2. 認定根據 = 736
      3. 實定法上 例 = 736
      4. 認定可能性 = 737
      5. 性質 = 738
    제3항 性質 = 738
   제2절 當事者 및 參加人 = 739
    제1항 當事者의 意義 = 739
    제2항 原告適格 = 739
    제3항 被告適格 = 739
     1. 權利主體 = 739
     2. 代表 = 739
     3. 被告更正 = 740
    제4항 訴訟參 = 740
   제3절 訴訟의 提起 = 740
    제1항 要件 = 740
    제2항 訴의 變更
   제4절 判決 = 741
    제1항 判決의 種類와 效力 = 741
    제2항 違憲判決의 公告와 不服 = 741
    제3항 假執行宣告 = 741
  제4장 客觀的 訴訟(민중소송과 기관소송) = 743
   제1절 民衆訴訟 = 743
    제1항 觀念 = 743
     Ⅰ. 意義 = 743
     Ⅱ. 性質 = 743
      1. 客觀的 訴訟 = 743
      2. 法定主義 = 743
    제2항 民衆訴訟의 例 = 743
    제3항 適用法規 = 744
   제2절 機關訴訟 = 745
    제1항 觀念 = 745
     Ⅰ. 意義 = 745
     Ⅱ. 認定의 論理的 根據 = 745
     Ⅲ. 性質 = 745
      1. 客觀的 訴訟 = 745
      2. 提訴權者 = 746
      3. 法定主義 = 746
     Ⅳ. 機關訴訟의 例 = 746
    제2항 適用法規 = 746
    제3항 監督處分에 대한 訴訟 = 746
     Ⅰ. 規定內容 = 746
     Ⅱ. 性質 = 747
     Ⅲ. 適用法規 = 747
제3부 行政法各論(특별행정법) = 749
 제1편 行政組織法 = 751
  제1절 行政組織法의 觀念 = 751
   제1항 行政主體 = 751
    Ⅰ. 行政主體의 槪念 = 751
    Ⅱ. 行政主體의 種類 = 751
   제2항 行政組織法 = 751
    Ⅰ. 行政組織法의 槪念 = 751
    Ⅱ. 行政組織法의 憲法上 原則 = 752
     1. 行政組織法과 法治主義原理 = 752
     2. 行政組織法과 民主主義原理 = 753
     3. 行政組織法과 社會福祉主義原理 = 753
  제2절 行政機關 = 754
   제1항 行政機關의 觀念 = 754
    Ⅰ. 行政機關의 意義 = 754
    Ⅱ. 行政機關의 法人格性 = 754
    Ⅲ. 行政機關간의 關係(내부법) = 754
   제2항 行政機關의 構成方式과 種類 = 755
    Ⅰ. 行政機關의 構成方式 = 755
    Ⅱ. 行政機關의 種類 = 755
  제3절 行政官廳 = 755
   제1항 行政官廳의 觀念 = 755
    Ⅰ. 行政官廳의 觀念 = 755
     1. 組織法上 意味의 行政官廳 = 756
     2. 機能上 意味의 行政官廳 = 756
    Ⅱ. 行政官廳의 法的 地位와 機能 = 756
     1. 法的 地位 = 756
     2. 機能 = 757
    Ⅲ. 行政官廳의 種類 = 757
   제2항 行政官廳의 權限 = 757
    Ⅰ. 權限의 觀念 = 757
     1. 權限의 意義 = 757
     2. 權限의 性質 = 757
    Ⅱ. 權限의 劃定과 衝突 = 758
     1. 權限의 劃定 = 758
     2. 權限의 衝突 = 758
    Ⅲ. 權限의 行使 = 758
     1. 權限行使의 方式 = 758
     2. 瑕疵 있는 權限行使 = 758
   제3항 權限의 代理와 委任 = 759
    Ⅰ. 權限의 代理 = 759
     1. 觀念 = 759
     2. 任意代理 = 760
     3. 法定代理 = 760
    Ⅱ. 權限의 委任 = 762
     1. 觀念 = 762
     2. 法的 根據 = 764
     3. 範圍와 限界 = 765
     4. 效果 = 766
     5. 形式 = 767
     6. 終了 = 768
     7. 問題點 = 768
   제4항 行政官廳간의 關係 = 768
    Ⅰ. 上·下官廳간의 關係 = 768
     1. 權限의 監督關係 = 768
     2. 權限의 代行關係 = 771
    Ⅱ. 對等官廳간의 關係 = 771
     1. 權限의 相互尊重關係 = 771
     2. 權限의 相互協力關係 = 771
    Ⅲ. 相異한 事務領域에 있는 行政官廳간의 關係 = 772
    Ⅳ. 相異한 行政主體所屬의 行政官廳간의 關係 = 772
     1. 監督關係 = 772
     2. 相互尊重과 協力關係 = 772
   제5항 行政各部와 合議制行政機關 = 773
    Ⅰ. 行政各部 = 773
     1. 行政各部의 意義 = 773
     2. 行政各部의 數 = 773
     3. 行政各部의 組織 = 773
     4. 行政各部의 長 = 773
     5. 行政各部의 種類 = 774
     6. 所屬行政機關 = 774
    Ⅱ. 合議制行政機關 = 774
     1. 合議制行政機關의 意義 = 774
     2. 合議制行政機關의 設置根據 = 774
     3. 合議制行政機關의 地位 = 775
     4. 合議制行政機關과 委員會 = 775
  제4절 間接國家行政組織法 = 775
   제1항 意義 = 775
   제2항 公法上社團(공공조합) = 776
    Ⅰ. 觀念 = 776
     1. 意義 = 776
     2. 認定趣旨 = 776
    Ⅱ. 種類 = 776
     1. 構成員資格의 强制性 與否에 따른 區分 = 776
     2. 構成員의 資格要件에 따른 區分 = 776
    Ⅲ. 構成員 = 777
     1. 構成員의 地位 = 777
     2. 强制加入 = 777
    Ⅳ. 事務의 範圍 = 777
    Ⅴ. 法關係의 特徵 = 777
   제3항 公法上 財團 = 778
   제4항 公法上 營造物法人 = 778
    Ⅰ. 意義 = 778
    Ⅱ. 法關係의 特徵 = 779
    Ⅲ. 營造物의 利用 = 780
 제2편 地方自治法 = 781
  제1장 一般論 = 781
   제1절 地方自治의 觀念 = 781
    제1항 自治行政의 意義 = 781
     Ⅰ. 政治的 意味의 自治行政 = 781
     Ⅱ. 法的 意味의 自治行政 = 781
     Ⅲ. 本書에서 意義 = 782
    제2항 地方自治의 本質 = 782
     Ⅰ. 性質 = 782
      1. 學說 = 782
      2. 私見 = 783
     Ⅱ. 間接國家行政으로서의 地方自治行政 = 783
    제3항 地方自治의 危機 = 783
     Ⅰ. 危機要因 = 783
      1. 財政의 國家依存 = 783
      2. 廣域行政의 必要 = 784
      3. 地方的特性의 減少 = 784
      4. 中央集權化 = 784
     Ⅱ. 對應策 = 784
   제2절 地方自治의 保障과 制限 = 784
    제1항 地方自治制度의 憲法的 保障 = 784
     Ⅰ. 制度保障 = 784
      1. 包括的인 事務의 保障 = 785
      2. 固有責任性의 保障 = 785
      3. 自治權의 保障 = 785
     Ⅱ. 權利主體性의 保障 = 785
     Ⅲ. 主觀的인 法的 地位의 保障 = 786
    제2항 地方自治權의 制限 = 786
     Ⅰ. 自治權의 制限의 基準 = 786
     Ⅱ. 自治權의 制限의 段階 = 786
     Ⅲ. 制限의 限界로서 核心領域 = 787
      1. 意義 = 787
      2. 判斷基準 = 787
   제3절 地方自治團體의 觀念 = 787
    Ⅰ. 地方自治團體의 槪念 = 787
    Ⅱ. 地方自治團體의 能力 = 787
    Ⅲ. 地方自治團體와 基本權 = 788
     1. 地方自治團體의 基本權主體性 = 788
     2. 地方自治團體의 基本權拘束 = 788
    Ⅳ. 地方自治團體의 名稱 = 788
    Ⅴ. 地方自治團體의 種類 = 789
     1. 普通地方自治團體 = 789
     2. 特別地方自治團體 = 790
   제4절 地方自治團體의 住民 = 790
    제1항 住民의 意義 = 790
     Ⅰ. 住民의 槪念 = 790
     Ⅱ. 公民·名譽市民 = 791
    제2항 住民의 權利 = 791
     Ⅰ. 公的 財産·公共施設利用權 = 791
      1. 利用權의 意義 = 791
      2. 利用權의 性質 = 791
      3. 利用權의 對象 = 792
      4. 利用權의 主體 = 792
      5. 利用權의 內容 = 792
      6. 利用權의 限界 = 792
      7. 利用者의 保護 = 792
     Ⅱ. 均等하게 行政의 혜택을 받을 權利 = 793
     Ⅲ. 請願權 = 793
      1. 意義·行使 = 793
      2. 通報의 性質 = 793
     Ⅳ. 選擧權·被選擧權 = 793
      1. 選擧權 = 793
      2. 被選擧權 = 794
     Ⅴ. 住民投票(參與)權 = 794
      1. 意義와 性質 = 794
      2. 住民投票權者 = 795
      3. 住民投票의 對象 = 795
      4. 住民投票의 實施要求 = 796
      5. 住民投票의 實施 = 796
      6. 住民投票의 結果 = 797
      7. 住民投票爭訟 = 797
     Ⅵ. 條例制定·改廢請求權 = 797
      1. 觀念 = 797
      2. 請求의 對象 = 798
      3. 請求의 主體 = 798
      4. 請求의 相對方 = 798
      5. 請求의 節次 = 799
     Ⅶ. 監査請求權 = 800
      1. 觀念 = 800
      2. 請求의 對象 = 800
      3. 請求의 主體 = 800
      4. 請求의 相對方 = 801
      5. 請求의 期限 = 801
      6. 監査의 節次 = 801
      7. 監査結果의 履行 = 801
     Ⅷ. 住民訴訟提起權 = 802
      1. 觀念 = 802
      2. 住民訴訟의 對象 = 802
      3. 住民訴訟의 當事者 = 802
      4. 住民訴訟의 提訴事由 = 803
      5. 住民訴訟의 類型 = 803
      6. 住民訴訟의 提訴期間 = 803
      7. 住民訴訟의 管轄法院 = 804
      8. 訴訟告知와 訴訟參加 = 804
      9. 訴의 取下 = 804
      10. 其他要件 = 804
      11. 勝訴判決과 利害調節 = 805
     Ⅸ. 其他 = 805
    제3항 住民의 義務 = 806
     Ⅰ. 住民의 負擔 = 806
     Ⅱ. 利用提供强制·利用强制 = 806
    제4항 住民의 參與 = 806
     Ⅰ. 意味 = 806
     Ⅱ. 參與方法 = 807
  제2장 地方自治團體의 組織 = 808
   제1절 地方議會 = 808
    제1항 一般論 = 808
     Ⅰ. 地方議會의 意義 = 808
     Ⅱ. 地方議會의 地位 = 808
      1. 住民代表機關으로서의 地位 = 808
      2. 議決機關으로서의 地位 = 809
      3. 執行機關의 統制機關으로서의 地位 = 810
      4. 行政機關으로서의 地位 = 810
      5. 自治立法機關으로서의 地位 = 810
    제2항 地方議會의 構成과 運營 = 811
     Ⅰ. 地方議會의 組織 = 811
      1. 議長의 職務上 地位 = 811
      2. 議長의 身分上 地位 = 811
      3. 議長의 權限 = 812
      4. 委員會 = 812
     Ⅱ. 地方議會의 會議 = 813
      1. 會議의 原則 = 813
      2. 議決 = 813
      3. 除斥制度 = 813
    제3항 地方議會의 權限 = 815
     Ⅰ. 立法에 관한 權限(조례제정권) = 815
     Ⅱ. 財政에 관한 權限 = 815
     Ⅲ. 執行機關統制權 = 815
      1. 槪觀 = 815
      2. 行政事務監査와 調査 = 815
     Ⅳ. 一般事務에 관한 議決權限 = 817
     Ⅴ. 地方議會內部에 관한 權限 = 817
    제4항 條例制定權 = 818
     Ⅰ. 條例의 觀念 = 818
      1. 條例의 意義 = 818
      2. 條例의 性質 = 818
      3. 條例와 法規命令의 差異 = 818
      4. 條例의 根據 = 819
      5. 條例의 限界 = 819
     Ⅱ. 條例의 適法要件 = 825
      1. 主體·節次要件 = 826
      2. 形式·移送·公布要件 = 826
      3. 承認要件 = 826
      4. 內容要件 = 826
     Ⅲ. 條例의 效力 = 828
      1. 效力不遡及의 原則 = 828
      2. 拘束力 = 829
      3. 效力의 消滅 = 829
     Ⅳ. 條例의 瑕疵 = 829
      1. 違法한 條例의 效力 = 829
      2. 違法條例에 根據한 處分 = 829
      3. 條例案의 一部無效 = 830
     Ⅴ. 條例(안)의 統制 = 830
      1. 地方自治團體의 長에 의한 統制 = 831
      2. 監督廳에 의한 統制 = 832
      3. 法院에 의한 統制 = 834
      4. 憲法訴願 = 834
      5. 住民에 의한 統制 = 834
    제5항 地方議會議員 = 836
     Ⅰ. 地方議會議員의 地位 = 836
      1. 地方議會構成員으로서의 地位 = 836
      2. 住民代表者로서의 地位 = 836
      3. 名譽職으로서의 地位의 問題 = 836
     Ⅱ. 地方議會議員身分의 發生과 消滅 = 837
      1. 身分의 發生 = 837
      2. 身分의 消滅 = 837
     Ⅲ. 地方議會議員의 權利와 義務 = 837
      1. 權利 = 837
      2. 義務 = 838
   제2절 執行機關 = 839
    제1항 地方自治團體의 長의 地位 = 839
     Ⅰ. 地方自治團體의 代表機關 = 839
      1. 代表機關의 意義 = 839
      2. 代表權의 制限 = 839
      3. 無權限의 行爲 = 839
     Ⅱ. 獨任制 行政廳 = 840
      1. 行政廳 = 840
      2. 獨任制 = 840
     Ⅲ. 自治權의 한 行使機關 = 840
     Ⅳ. 國家行政機關 = 840
    제2항 地方自治團體의 長의 身分 = 841
     Ⅰ. 身分의 發生·消滅 = 841
      1. 長의 選學 = 841
      2. 身分의 喪失 = 841
      3. 逮補·拘禁의 通知 = 841
     Ⅱ. 長의 義務 = 841
     Ⅲ. 職務의 代行과 代理 등 = 842
      1. 代行 = 842
      2. 任託 = 842
    제3항 地方自治團體의 長의 權限 = 843
     Ⅰ. 地方自治團體의 代表權 = 843
     Ⅱ. 行政에 관한 權限 = 843
      1. 事務統轄·管理·執行權 = 843
      2. 下部機關 등에 대한 監督權 = 843
     Ⅲ. 所屬職員에 대한 權限 = 843
     Ⅳ. 財政에 관한 權限 = 844
     Ⅴ. 地方議會에 관한 權限 = 844
      1. 議會出席·陳述權 = 844
      2. 再議要求權 = 844
      3. 條例案公布權·條例案拒否權 = 845
      4. 先決處分權 = 845
      5. 其他 = 846
     Ⅵ. 規則制定權 = 846
      1. 意義 = 846
      2. 種類 = 846
      3. 性質 = 847
      4. 根據 = 847
      5. 規則制定事項과 限界 = 847
      6. 效力發生 = 848
      7. 報告·承認 = 848
      8. 地方自治團體의 新設
     Ⅶ. 住民投票回附權 = 848
    제4항 補助機關 등 = 848
     Ⅰ. 補助機關 = 848
     Ⅱ. 行政機構 = 849
     Ⅲ. 所屬行政機關 = 849
     Ⅳ. 下部行政機關 = 850
      1. 意義 = 580
      2. 下部行政機關의 長 = 580
      3. 제주도의 特例 = 852
      4. 下部行政機構 = 852
 제3장 地方自治團體의 事務 = 853
  제1절 自治事務 = 853
   제1항 自治事務의 觀念 = 853
    Ⅰ. 自治事務의 意義 = 853
     1. 自治事務의 槪念 = 853
     2. 自治事務의 種類 = 855
    Ⅱ. 自治事務의 特徵 = 855
     1. 自治事務의 法的 根據 = 855
     2. 判斷의 自由의 範圍 = 855
      3. 費用負擔의 主體 = 855
      4. 損害賠償의 主體 = 856
      5. 地方議會의 關與 = 856
      6. 自治事務의 監督 = 856
     Ⅲ. 自治事務의 私任務化 = 856
      1. 私任務化의 意義 = 856
      2. 私任務化의 背景 = 857
      3. 私任務化의 法的 根據 = 857
      4. 私任務化의 法關係 = 857
    제2항 自治事務의 內容 = 857
     Ⅰ. 一般論 = 857
      1. 事務의 例示 = 857
      2. 事務의 競合 = 858
      3. 現代的 事務 = 858
      4. 權限의 推定 = 858
     Ⅱ. 自治事務의 例示 = 858
      1. 地方自治團體의 組織 등 = 858
      2. 住民의 福祉增進 = 858
      3. 産業의 振興 = 859
      4. 地域開發
      5. 敎育·體育·文化·藝術 = 859
      6. 地域民防衛 및 消防 = 859
   제2절 團體委任事務 = 859
    제1항 團體委任事務의 觀念 = 859
     Ⅰ. 團體委任事務의 意義 = 859
     Ⅱ. 團體委任事務의 背景 = 860
    제2항 團體委任事務의 特徵 = 860
     Ⅰ. 法的 根據 = 860
     Ⅱ. 判斷의 自由 = 860
     Ⅲ. 事務遂行의 名義人 = 860
     Ⅳ. 費用負擔의 主體 = 861
     Ⅴ. 損害賠償의 主體 = 861
     Ⅵ. 地方議會의 關與 = 861
     Ⅶ. 團體委任事務의 監督 = 861
    제3항 委任에서 排除되는 國家事務 = 862
     Ⅰ. 國家事務의 範圍 = 862
     Ⅱ. 地方自治團體에 의한 處理가 制限되는 國家事務 = 862
   제3절 機關委任事務 = 863
    제1항 機關委任事務의 觀念 = 863
     Ⅰ. 機關委任事務의 意義 = 863
     Ⅱ. 機關委任事務의 性格과 問題點 = 863
    제2항 機關委任事務의 特徵 = 864
     Ⅰ. 法的 根據 = 864
     Ⅱ. 判斷의 自由 = 864
     Ⅲ. 事務遂行의 名義人 = 864
     Ⅳ. 費用負擔의 主體 = 864
     Ⅴ. 損害賠償의 主體 = 864
     Ⅵ. 地方議會의 關與 = 865
     Ⅶ. 機關委任事務의 監督 = 966
  제4장 地方自治團體의 協力과 統制 = 867
   제1절 地方自治團體의 協力과 紛爭調整 = 867
    제1항 地方自治團體相互間의 協力 = 867
     Ⅰ. 協力義務와 協力方式 = 867
      1. 協力義務 = 867
      2. 協力方式 = 867
     Ⅱ. 事務의 委託 = 867
     Ⅲ. 行政協議會 = 868
     Ⅳ. 長 등의 協議體 = 868
     Ⅴ. 地方自治團體組合 = 868
     Ⅵ. 其他 = 868
    제2항 地方自治團體相互間 등의 紛爭調整 = 869
     Ⅰ. 紛爭調整權者 = 869
     Ⅱ. 紛爭調整節次 = 869
     Ⅲ. 利害의 調節 = 869
     Ⅳ. 調整事項의 履行 = 869
     Ⅴ. 紛爭調整委員會 = 869
    제3항 地方自治團體와 國家間의 協力 = 870
     Ⅰ. 國家에 의한 協力 = 870
     Ⅱ. 地方自治團體에 의한 協力 = 870
      1. 協力의 主體·方式 = 870
      2. 協力의 意味 = 870
      3. 協力의 限界 = 870
      4. 國家와 地方自治團體간 協議調整機構 = 871
   제2절 地方自治團體의 統制 = 871
    제1항 內部的 統制의 類型 = 871
     Ⅰ. 統制의 意義 = 871
     Ⅱ. 地方議會의 統制手段 = 871
     Ⅲ. 執行機關의 統制手段 = 872
    제2항 外部的 統制의 類型 = 872
     Ⅰ. 國會에 의한 統制 = 872
     Ⅱ. 法院에 의한 統制 = 872
      1. 行政訴訟 = 872
      2. 機關訴訟 = 872
     Ⅲ. 憲法裁判所에 의한 統制 = 873
      1. 權限爭議審判 = 873
      2. 憲法訴願 = 874
     Ⅳ. 政府에 의한 統制 = 874
      1. 意義 = 874
      2. 性質 = 874
     Ⅴ. 廣域地方自治團體에 의한 統制 = 874
     Ⅵ. 住民에 의한 統制 = 874
   제3절 自治事務에 대한 監督(행정적 통제 Ⅰ) = 875
    제1항 一般論 = 875
     Ⅰ. 觀念 = 875
      1. 意義 = 875
      2. 必要性 = 876
     Ⅱ. 法的 根據·性格 = 876
     Ⅲ. 監督廳 = 876
     Ⅳ. 監督範圍 = 876
      1. 公法作用과 私法作用 = 876
      2. 監督의 內容 = 877
    제2항 事前的 手段 = 877
     Ⅰ. 助言·勸告·支援 = 877
     Ⅱ. 報告制度(정보권)와 監査 = 877
     Ⅲ. 承認留保制度 = 877
      1. 意義 = 877
      2. 法的 根據와 節次法 = 877
      3. 承認審査의 範圍 = 878
      4. 承認의 裁量性 = 878
      5. 承認行爲의 存續力 = 878
      6. 承認 없는 行爲의 效果 = 878
    제3항 事後的 手段 = 879
     Ⅰ. 異議制度(지방의회에 대한 감독) = 879
      1. 意義 = 879
      2. 再議要求의 命令 = 879
      3. 再議要求와 不應 = 879
      4. 再議決 = 880
      5. 團體長의 提訴 = 880
      6. 監督廳의 提訴指示 = 880
      7. 監督廳의 直接提訴 = 881
      8. 執行停止決定의 申請 = 881
      9. 複數의 再議要求權者의 경우 = 881
      10. 異議制度의 限界 = 881
     Ⅱ. 是正命令(지방자치단체장에 대한 감독) = 881
      1. 意義 = 881
      2. 是正命令의 觀念 = 882
      3. 取消·停止 = 882
      4. 地方自治團體의 長의 提訴 = 883
      5. 私人의 權利保護 = 883
      6. 是正命令制度의 限界 = 883
   제4절 團體委任事務에 대한 監督(행정적 통제 Ⅱ) = 884
    제1항 一般論 = 884
     Ⅰ. 觀念 = 884
     Ⅱ. 法的 根據 = 884
     Ⅲ. 監督廳 = 884
     Ⅳ. 監督範圍 = 885
    제2항 事前的 手段 = 885
     Ⅰ. 助言·勸告·指導 = 885
     Ⅱ. 報告制度 = 885
     Ⅲ. 監査 = 885
    제3항 事後的 手段 = 885
     Ⅰ. 異議制度(지방의회에 대한 감독) = 885
      1. 意義 = 885
      2. 問題點 = 886
     Ⅱ. 是正命令(지방자치단체장에 대한 감독) = 886
      1. 意義 = 886
      2. 問題點 = 886
   제5절 機關委任事務에 대한 監督(행정적 통제 Ⅲ) = 886
    제1항 一般論 = 886
     Ⅰ. 觀念·法的 根據 = 886
     Ⅱ. 監督廳·監督의 範圍 = 887
    제2항 事前的 手段 = 887
     Ⅰ. 助言·歡告·指導 = 887
     Ⅱ. 報告制度 = 887
     Ⅲ. 監査 = 887
    제3항 事後的 手段 = 888
     Ⅰ. 是正命令 = 888
     Ⅱ. 職務履行命令 = 888
      1. 意義 = 888
      2. 職務履行命令 = 888
      3. 代執行 등 = 889
      4. 地自治團體의 長의 提訴 = 889
제3편 公務員法 = 890
  제1장 一般論 = 890
   제1항 公務員法의 意義 = 890
   제2항 公務員法의 憲法的 基礎 = 890
    Ⅰ. 民主的 公務員制度 = 890
     1. 國民全體의 奉仕者 = 890
     2. 國民에 대한 責任 = 890
     3. 公務擔任의 平等 = 891
    Ⅱ. 職業公務員制度 = 891
     1. 觀念 = 891
     2. 身分의 保障 = 892
     3. 政治的 中立性 = 892
     4. 成績主義 = 893
     5. 職位分類制 = 893
    Ⅲ. 公務員과 基本權 = 893
     1. 基本權의 保障과 制限 = 893
     2. 基本權制限의 實例 = 894
  제2장 公務員法關係의 變動 = 895
   제1절 公務員法關係의 發生 = 895
    제1항 任命의 觀念 = 895
     Ⅰ. 任命의 意義 = 895
      1. 任用과 任命 = 895
      2. 補職과 任命 = 895
     Ⅱ. 任命行爲의 性質 = 896
      1. 公務員身分取得의 形態 = 896
      2. 任命行爲 1(협력을 요하는 행정행위) = 896
      3. 任命行爲 2(공법상 계약) = 897
      4. 任命請求權 = 897
    제2항 任用要件과 採用試驗 = 898
     Ⅰ. 任命要件 = 898
      1. 能力要件 = 898
      2. 成績要件 = 899
      3. 要件缺如의 效果 = 899
     Ⅱ. 採用試驗 = 900
      1. 任用試驗制와 資格試驗制 = 900
      2. 公開競爭採用試驗과 平等原則 = 900
    제3항 任命의 形式과 效力發生 = 900
     Ⅰ. 任命의 形式 = 900
     Ⅱ. 任用의 效力發生 = 900
   제2절 公務員法關係의 變更 = 901
    제1항 다른 職位에로의 變更 = 901
     Ⅰ. 上位職級에로의 變更(승진) = 901
     Ⅱ. 同位職級內의 變更(전직·전보·복직) = 901
      1. 轉職 = 901
      2. 轉補 = 901
      3. 復職 = 902
     Ⅲ. 下位職級에로의 變更(강임) = 902
     Ⅳ. 二重職位의 賦與 등(겸임·파견근무) = 902
      1. 兼任 = 902
      2. 派遣動務 = 902
    제2항 無職位에로의 變更 = 903
     Ⅰ. 休職 = 903
      1. 意義 = 903
      2. 效力 = 903
     Ⅱ. 職位解除 = 903
      1. 意義 = 903
      2. 事由 = 903
      3. 附加處分 = 904
      4. 效果 = 904
     Ⅲ. 停職 = 905
   제3절 公務員法關係의 消滅 = 905
    제1항 當然退職 = 905
     Ⅰ. 意義 = 905
     Ⅱ. 事由 = 906
     Ⅲ. 效果 = 907
    제2항 免職 = 907
     Ⅰ. 意義 = 907
     Ⅱ. 依願免職 = 908
      1. 意義와 性質 = 908
      2. 辭職의 意思表示 = 908
      3. 辭職의 自由와 受理義務 = 909
      4. 名響退職制 = 909
     Ⅲ. 强制免職 = 909
      1. 意義 = 909
      2. 懲戒免職 = 909
      3. 職權免職 = 909
     Ⅳ. 免職效力의 發生 = 910
  제3장 公務員法關係의 內容 = 911
   제1절 公務負의 權利 = 911
    제1항 身分上 權利 = 911
     Ⅰ. 身分保有權 = 911
     Ⅱ. 職位保有權 = 911
     Ⅲ. 苦衷審査請求權 = 911
      1. 苦衷處理制度의 意義 = 911
      2. 苦衷處理制度의 性格 = 912
      3. 法的 根據 = 912
      4. 苦衷審査請求權者와 請求對象 = 912
     Ⅳ. 訴請權·行政訴訟提起權 = 912
      1. 訴請 = 912
      2. 行政訴訟 = 913
     Ⅴ. 職場協議會設立·運營權 = 913
     Ⅵ. 勞動組合設立·運營權 = 913
      1. 勞動組合의 設立 = 913
      2. 勞動組合의 設立單位 = 913
      3. 加入範圍 = 914
      4. 交涉 및 締結權 = 914
      5. 政治活動과 爭議行爲의 禁止 = 914
      6. 職場協議會와의 關係 = 914
    제2항 財産上 權利 = 915
     Ⅰ. 報酬請求權 = 915
      1. 報酬의 意義 = 915
      2. 報酬의 性格 = 915
      3. 報酬請求權의 性質 = 915
      4. 報酬請求權의 押留와 時效 = 916
     Ⅱ. 實費辨償請求權 = 916
     Ⅲ. 年金請求權 = 916
      1. 意義 = 916
      2. 性質 = 917
      3. 讓渡·押留 등 禁止와 時效 = 918
      4. 權利保護 = 918
   제2절 公務員의 義務 = 919
    제1항 觀念 = 919
     Ⅰ. 意義 = 919
     Ⅱ. 法的 根據 = 919
    제2항 公務員法上 義務 = 919
     Ⅰ. 宣誓義務 = 919
     Ⅱ. 品位維持義務 = 919
     Ⅲ. 淸廉義務 = 920
     Ⅳ. 秘密嚴守義務 = 920
      1. 意義·趣旨 = 920
      2. 職務上 秘密 = 920
      3. 秘密의 嚴守 = 921
      4. 義務의 違反 = 921
      5. 義務의 限界 = 921
     Ⅴ. 法令遵守義務 = 922
     Ⅵ. 誠實義務 = 922
     Ⅶ. 親切公正義務 = 923
     Ⅷ. 服從義務 = 923
      1. 意義 = 923
      2. 所屬上官 = 923
      3. 職務上 命令 = 923
      4. 服從 = 924
     Ⅸ. 職場離脫禁止義務 = 926
     Ⅹ. 營利業務禁止義務 및 兼職禁止義務 = 926
     XI. 榮譽의 制限 = 927
     XII. 政治運動禁止義務 = 927
     XIII. 集團行爲의 禁止 = 927
      1. 意義 = 927
      2. 罰則 = 928
      3. 公務員勞動組合員의 경우 = 928
      4. 敎員의 경우 = 929
    제3항 기타 法律上 義務 = 929
     Ⅰ. 公職者倫理法上 義務 = 929
     Ⅱ. 公職者兵役事項申告法(약칭)上 兵役事項申告義務 = 929
     Ⅲ. 腐敗防止法上 義務 = 929
   제3절 公務員의 責任 = 930
    제1항 一般論 = 930
     Ⅰ. 意義와 種類 = 930
     Ⅱ. 憲法上 責任 = 930
      1. 種類 = 930
      2. 性質 = 930
     Ⅲ. 刑事法上 責任 = 930
     Ⅳ. 民事法上 責任 = 931
    제2항 行政法上 責任 = 931
     Ⅰ. 懲戒責任 = 931
      1. 懲戒罰의 意義 = 931
      2. 懲戒罰의 性質 = 931
      3. 懲戒罰과 法治主義 = 932
      4. 懲戒의 原因 = 933
      5. 懲戒의 種類 = 933
      6. 懲戒節次 = 934
      7. 懲戒處分(불이익처분) 등에 대한 不服(소청과 행정소송) = 936
     Ⅱ. 辨償責任 = 937
      1. 辨償責任의 意義 = 937
      2. 會計關係職員 등의 辨償責任 = 937
      3. 國家賠償法에 의한 辨償責任 = 938
 제4편 警察法 = 939
  제1장 一般論 = 939
   제1절 警察의 觀念 = 939
    제1항 警察의 槪念 = 939
     Ⅰ. 實質的 意味의 警察 = 939
     Ⅱ. 形式的 意味의 警察 = 940
     Ⅲ. 制度的 意味의 警察 = 940
    제2항 警察의 種類 = 940
     Ⅰ. 行政警察과 司法警察 = 940
     Ⅱ. 保安警察(일반경찰)과 狹義의 行政警察(특별경찰) = 941
     Ⅲ. 豫防警察과 鎭壓警察 = 941
     Ⅳ. 其他 = 941
    제3항 私人에 의한 警察作用 = 941
    제4항 警察法의 觀念 = 942
     Ⅰ. 警察法의 槪念 = 942
     Ⅱ. 警察法의 種類 = 942
   제2절 警察法의 憲法的 基礎 = 942
    제1항 警察作用의 法律適合性 = 942
    제2항 警察作用과 比例原則 = 942
     Ⅰ. 意義 = 943
     Ⅱ. 內容 = 943
      1. 適合性의 原則 = 943
      2. 最小侵害의 原則 = 943
      3. 좁은 의미의 比例原則 = 944
     Ⅲ. 時間上 過剩禁止 = 944
      1. 意義 = 944
      2. 內容 = 944
    제3항 警察作用과 基本權 = 944
     Ⅰ. 一般論 = 944
     Ⅱ. 法律留保 = 945
      1. 言論의 自由 = 945
      2. 集會의 自由 = 945
      3. 勞動爭議 = 945
      4. 其他 = 945
     Ⅲ. 情報上 自己決定權 = 946
      1. 意義 = 946
      2. 法的 根據 = 946
      3. 制限可能性 = 946
      4. 制限의 限界 = 946
   제3절 警察組織去 = 947
    제1항 警察機關의 種類 = 947
     Ⅰ. 警察行政官廳 = 947
      1. 一般警察行政官廳 = 947
      2. 特別警察行政官廳 = 947
     Ⅱ. 警察議決機關(경찰위원회) = 948
     Ⅲ. 警察執行機關 = 948
     Ⅳ. 消防署 = 948
    제2항 國家警察·請願警察·警備 = 949
     Ⅰ. 國家事務로서 警察 = 949
     Ⅱ. 請願警察 = 949
      1. 意義 = 949
      2. 職務 = 949
     Ⅲ. 警備 = 950
  제2장 警察作用去 = 951
   제1절 警察作用의 法的 根據 = 951
    제1항 法律留保의 原則과 警察 = 951
     Ⅰ. 法律留保의 意義 = 951
     Ⅱ. 法律留保의 方式 = 951
    제2항 特別警察法上 特別授權 = 951
     Ⅰ. 特別授權의 意義 = 951
     Ⅱ. 一般警察法과 特別警察法 = 952
     Ⅲ. 特別授權의 類型 = 952
    제3항 一般警察法上 特別授權(경찰상 표준처분) = 952
     Ⅰ. 標準處分의 意義 = 952
     Ⅱ. 標準處分의 性質 = 952
     Ⅲ. 標準處分의 類型 = 952
    제4항 一般警察法上 一般授權(일반조항) = 953
     Ⅰ. 一般條項의 意義 = 953
     Ⅱ. 一般條項의 必要 = 953
     Ⅲ. 一般條項의 補充性 = 953
     Ⅳ. 現行法上 認定可能性 = 953
      1. 學說 = 953
      2. 判例 = 954
      3. 私見 = 954
   제2절 警察權의 限界 = 955
    제1항 意義 = 955
    제2항 法規上 限界 = 955
     Ⅰ. 意義 = 955
     Ⅱ. 判斷餘地와 裁量 = 955
    제3항 警察法原理上 限界 = 956
     Ⅰ. 意義 = 956
     Ⅱ. 警察消極의 原則 = 956
     Ⅲ. 警察公共의 原則 = 956
      1. 意義 = 956
      2. 私生活不干涉의 原則 = 956
      3. 私住所不可侵의 原則 = 957
      4. 民事關係不關與의 原則 = 957
     Ⅳ. 警察責任의 原則 = 957
     Ⅴ. 警察平等의 原則 = 957
     Ⅵ. 警察比例의 原則 = 957
    제4항 警察權의 積極的 限界 = 958
   제3절 警察責任(경찰작용의 상대방) = 958
    제1항 一般論 = 958
     Ⅰ. 警察責任의 觀念 = 958
      1. 警察責任의 意義 = 958
      2. 警察責任과 故意·過失 = 958
      3. 警察責任과 消滅時效 = 959
     Ⅱ. 警察責任의 主體 = 959
      1. 自然人 = 959
      2. 私法上 法人 = 959
      3. 公法上 法人 = 959
     Ⅲ. 警察責任의 類型 = 961
    제2항 行爲責任 = 961
     Ⅰ. 意義 = 961
     Ⅱ. 因果關係 = 961
      1. 論議의 必要性 = 961
      2. 判斷基準 = 961
     Ⅲ. 他人의 行爲에 대한 責任 = 962
      1. 意義 = 962
      2. 責任의 性格 = 962
    제3항 狀態責任 = 962
     Ⅰ. 意義 = 962
     Ⅱ. 因果關係 = 962
     Ⅲ. 責任의 主體 = 963
     Ⅳ. 責任의 範圍 = 963
      1. 原則 = 963
      2. 正當한 財産權의 行使 = 963
      3. 제3자에 의한 攪亂 = 963
      4. 自然災害 = 963
    제4항 責任者의 競合 = 964
     Ⅰ. 意義 = 964
     Ⅱ. 原則 = 964
     Ⅲ. 償還請求 = 964
    제5항 警察責任의 法的 承繼 = 964
     Ⅰ. 意義 = 965
     Ⅱ. 行爲責任의 承繼 = 965
      1. 第1說 = 965
      2. 第2說 = 965
      3. 第3說 = 965
      4. 私見 = 965
     Ⅲ. 狀態責任의 承繼 = 966
      1. 第1說 = 966
      2. 第2說 = 966
      3. 第3說 = 966
      4. 私見 = 966
    제6항 警察上 緊急狀態(제3자의 경찰책임) = 968
     Ⅰ. 觀念 = 968
      1. 意義 = 968
      2. 特徵 = 968
      3. 法的 根據 = 968
     Ⅱ. 要件 = 969
      1. 危險의 急迫·實現 = 969
      2. 攪亂者에 대한 處分이 無意味할 것 = 969
      3. 警察자신이나 委任에 의해서 解決이 不可能할 것 = 969
      4. 非攪亂者에 受忍可能性이 있을 것 = 969
     Ⅲ. 處分 = 969
      1. 處分의 方式 = 969
      2. 處分의 類型 = 969
      3. 多數의 제3자 중에서 選擇 = 970
      4. 最小侵害·廢止 = 970
     Ⅳ. 結果除去와 補償 = 970
   제4절 警察作用의 行爲形式 = 970
    제1항 事實行爲 = 971
     Ⅰ. 意義 = 971
     Ⅱ. 公的 警告 = 971
     Ⅲ. 法的 問題 = 971
    제2항 警察命令(경찰상 법규명령) = 971
     Ⅰ. 意義 = 971
     Ⅱ. 性質 = 971
     Ⅲ. 法的 問題 = 972
    제3항 警察處分(경찰상 행정행위로서 하명) = 972
     Ⅰ. 意義 = 972
     Ⅱ. 警察上 一般處分 = 972
      1. 意義와 種類 = 972
      2. 法的 性質 = 973
     Ⅲ. 法的 問題 = 973
    제4항 警察許可(경찰상 행정행위로서 허가) = 973
     Ⅰ. 意義 = 973
     Ⅱ. 法的 根據 = 973
     Ⅲ. 法的 問題 = 973
    제5항 行政法上 契約 = 974
   제5절 警察作用의 實效性確保 = 974
    제1항 警察罰 = 974
     Ⅰ. 意義 = 974
     Ⅱ. 法的 根據 = 974
     Ⅲ. 法的 問題 = 975
    제2항 警察上 强制執行 = 975
     Ⅰ. 意義 = 975
     Ⅱ. 法的 根據 = 975
     Ⅲ. 法的 問題 = 975
    제3항 警察上 卽時强制·强制調査 = 975
     Ⅰ. 一般論 = 975
      1. 意義·根據·限界 = 975
      2. 手段 = 976
      3. 實力行使의 方法 = 976
     Ⅱ. 裝具의 使用 = 976
     Ⅲ. 噴射機의 使用 = 977
     Ⅳ. 武器의 使用 = 977
      1. 使用可能한 경우 = 977
      2. 危害를 줄 수 있는 경우 = 977
      3. 銃器의 使用 = 977
    제4항 其他 手段 = 978
   제6절 國家責任과 費用償還 = 979
    제1항 損失補償(적법한 행위) = 979
     Ⅰ. 警察上 緊急狀態와 補償 = 979
      1. 非攪亂者의 경우 = 979
      2. 攪亂者의 경우 = 979
     Ⅱ. 警察許可의 取消·撤回와 補償 = 979
    제2항 損害賠償등(위법한 행위) = 979
     Ⅰ. 警察의 責任 있는 違法行爲 = 980
     Ⅱ. 警察의 責任 없는 違法行爲 = 980
    제3항 結果除去請求權 = 980
    제4항 警察行政廳의 費用償還請求權 = 980
     Ⅰ. 攪亂者에 대한 償還請求權 = 980
      1. 行政代執行의 경우 = 980
      2. 直接强制·卽時强制의 경우 = 980
      3. 私人의 集會의 경우 = 981
     Ⅱ. 非攪亂者에 대한 償還請求權 = 981
     Ⅲ. 手數料와 費用豫納問題 = 981
 제5편 公的 施設法 = 982
  제1장 公物法 = 983
   제1절 一般論 = 983
    제1항 公物의 懶念 = 983
     Ⅰ. 公物觀念의 定義 = 983
     Ⅱ. 公物槪念의 分析 = 983
     Ⅲ. 公物槪念의 本質 = 983
    제2항 公物의 種類 = 984
     Ⅰ. 種類의 多樣性 = 984
     Ⅱ. 國有財産法上 區分 = 984
     Ⅲ. 豫定公物 = 984
   제2절 公法的 地位의 變動 = 985
    제1항 公物의 成立 = 985
     Ⅰ. 公用指定(의사적 요소) = 985
      1. 公用指定의 意義 = 985
      2. 公用指定의 必要 與否 = 985
      3. 公用指定의 形式 = 986
      4. 公用指定과 權原 = 986
      5. 瑕疵 있는 公用指定處分 = 987
     Ⅱ. 提供(형태적 요소) = 987
    제2항 公物의 消滅 = 988
     Ⅰ. 公用廢止 = 988
      1. 意義 = 988
      2. 要件 = 988
      3. 節次·法形式 = 988
      4. 效果 = 988
      5. 權利保護 = 988
      6. 部分廢止 = 988
     Ⅱ. 形態的 要素의 消滅 = 989
      1. 自然公物 = 989
      2. 人工公物 = 989
      3. 公用物 = 990
      4. 公的 保存物(保存公物) = 990
   제3절 公物의 法的 特質 = 990
    제1항 公物權의 性質(공물법제) = 991
     Ⅰ. 問題狀況 = 991
     Ⅱ. 學說 = 991
      1. 私所有權說 = 991
      2. 公所有權說 = 991
     Ⅲ. 結論 = 991
    제2항 私法適用의 限界 = 992
     Ⅰ. 處分등의 制限 = 992
     Ⅱ. 使用·收益의 制限 = 992
     Ⅲ. 取得時效 = 993
      1. 國·公有 公物과 時效取得 = 993
      2. 私有公物과 時效取得 = 993
     Ⅳ. 强制執行 = 994
     Ⅴ. 土地收用 = 994
     Ⅵ. 其他 = 994
   제4절 公物의 管理 = 995
    제1항 公物의 管理權 = 995
     Ⅰ. 管理權의 意義 = 995
     Ⅱ. 管理權의 性質 = 995
      1. 學說 = 995
      2. 私見 = 995
     Ⅲ. 管理權의 根據 = 995
     Ⅳ. 管理權의 形式 = 996
     Ⅴ. 管理權의 主體 = 996
     Ⅵ. 管理權의 內容 = 996
      1. 公物의 範圍決定 = 996
      2. 公物의 管理·公用負擔特權 = 996
      3. 公的 使用에 提供 = 996
    제2항 公物管理의 費用 = 996
     Ⅰ. 費用負擔의 主體 = 996
     Ⅱ. 揚害聽慣 = 997
     Ⅲ. 損失補償 = 997
    제3항 公物의 管理와 警察 = 998
     Ⅰ. 意義 = 998
     Ⅱ. 法的 根據와 範圍 = 998
     Ⅲ. 强制 = 998
     Ⅳ. 競合 = 998
     Ⅴ. 實例(도로법과 도로교통법) = 998
   제5절 公物의 使用關係 = 999
    제1항 自由使用 = 999
     Ⅰ. 意義 = 999
     Ⅱ. 性質 = 999
     Ⅲ. 範圍(한계) = 1000
     Ⅳ. 使用料 = 1001
     Ⅴ. 隣接住民의 强化된 利用 = 1001
      1. 意義 = 1001
      2. 根據 = 1001
      3. 要件 = 1001
      4. 效果 = 1001
     Ⅵ. 公用物 = 1002
    제2항 許可使用 = 1002
     Ⅰ. 意義 = 1002
     Ⅱ. 類型 = 1003
      1. 公物管理權에 의한 許可使用 = 1003
      2. 公物警察權에 의한 許可使用 = 1003
     Ⅲ. 性質 = 1003
     Ⅳ. 使用料 = 1003
     Ⅴ. 終了 = 1003
     Ⅵ. 公用物 = 1003
    제3항 特許使用 = 1004
     Ⅰ. 意義 = 1004
      1. 槪念 = 1004
      2. 自由使用 및 許可使用과의 구별 = 1004
     Ⅱ. 性質 = 1005
     Ⅲ. 特許使用者의 權利 = 1006
     Ⅳ. 特許使用者의 義務 = 1007
     Ⅴ. 終了 = 1007
    제4항 慣習法上 使用 = 1007
     Ⅰ. 意義 = 1007
     Ⅱ. 成立要件 = 1007
     Ⅲ. 內容 = 1008
    제5항 私法上 使用 = 1008
     Ⅰ. 意義 = 1008
     Ⅱ. 可能性 = 1008
     Ⅲ. 國有財産法 제24조의 使用許可의 性質 = 1008
      1. 學說 = 1008
      2. 判例 = 1009
      3. 私見 = 1009
     Ⅳ. (구)地方財政法 제82조의 使用許可의 性質 = 1009
    제6항 其他 = 1010
  제2장 營造物法 = 1011
   제1절 一般論 = 1011
    제1항 營造物의 觀念 = 1011
     Ⅰ. 營造物의 觀念 = 1011
     Ⅱ. 公企業과 區分 = 1011
      1. 類似點 = 1011
      2. 差異點 = 1011
     Ⅲ. 營造物의 種類 = 1012
    제2항 營造物主體의 高權(영조물권력) = 1012
     Ⅰ. 營造物과 法律의 留保 = 1012
     Ⅱ. 營造物權力의 內容 = 1012
   제2절 營造物의 利用關係 = 1012
    제1항 利用關係의 意義와 性質 = 1012
     Ⅰ. 意義 = 1012
     Ⅱ. 性質 = 1013
     Ⅲ. 公法的 覇束 = 1013
    제2항 利用關係의 成立과 終了 = 1013
     Ⅰ. 利用關係의 成立 = 1013
      1. 成立事由 = 1013
      2. 利用許可請求權 = 1013
     Ⅱ. 利用關係의 終了 = 1014
    제3항 利用關係의 種類 = 1014
     Ⅰ. 問題狀況 = 1014
     Ⅱ. 通常의 利用 = 1014
     Ⅱ. 特別利用 = 1014
    제4항 利用者의 法的 地位 = 1015
     Ⅰ. 利用者의 權利 = 1015
      1. 營造物利用權 = 1015
      2. 附隨的인 權利 = 1015
     Ⅱ. 利用者의 義務 = 1015
  제3장 公企業法 = 1016
   제1절 一般論 = 1016
    제1항 公企業의 觀念 = 1016
     Ⅰ. 公企業의 觀念 = 1016
      1. 形式的 公企業槪念 = 1016
      2. 實質的 公企業觀念 = 1016
      3. 制度的 公企業觀念 = 1016
      4. 公企業觀念의 廣·狹 = 1016
     Ⅱ. 公企業의 種類 = 1017
     Ⅲ. 公企業의 目的 = 1017
     Ⅳ. 公企業法의 法形式 = 1017
     Ⅴ. 公企業法의 法源 = 1018
    제2항 公企業의 保護·監督 = 1018
     Ⅰ. 公企業의 保護 = 1018
      1. 獨占權의 保障 = 1018
      2. 公用負擔特權 = 1018
      3. 經濟上 保護 = 1018
      4. 刑事上 保護 = 1019
     Ⅱ. 公企業의 監督(통제) = 1019
      1. 意義 = 1019
      2. 監督廳에 의한 監督 = 1019
      3. 監査院에 의한 監督 = 1019
      4. 其他 = 1020
   제2절 公企業의 利用關係 = 1020
    제1항 利用關係의 觀念 = 1020
     Ⅰ . 利用關係의 意義 = 1020
     Ⅱ. 利用關係의 種類 = 1020
    제2항 利用關係의 性質 = 1020
     Ⅰ. 性質判斷의 必要 = 1020
     Ⅱ. 判斷의 基準 = 1021
      1. 學說 = 1021
      2. 判例 = 1021
      3. 私見 = 1021
    제3항 利用關係의 成立과 終了 = 1021
     Ⅰ. 利用關係의 成立 = 1021
      1. 合意利用 = 1021
      2. 利用强制 = 1021
     Ⅱ. 利用關係의 終了 = 1022
     Ⅲ. 利用關係의 特色 = 1022
    제4항 利用關係의 內容 = 1022
     Ⅰ. 利用者의 權利 = 1022
      1. 基本的인 權利로서 公企業利用權 = 1022
      2. 附隨的인 權利 = 1022
     Ⅱ. 公企業者의 權利 = 1023
      1. 利用條件制定權 = 1023
      2. 利用料徵收權 = 1023
      3. 其他 = 1023
   제3절 特許企業 = 1024
    제1항 特許企業의 觀念 = 1024
     Ⅰ. 特許企業의 槪念 = 1024
      1. 두 가지의 槪念 = 1024
      2. 本書에서 觀念 = 1024
     Ⅱ. 特許企業의 特許 = 1024
      1. 特許의 意義 = 1024
      2. 特許의 性質 = 1025
      3. 法規特許와 特許處分 = 1025
     Ⅲ. 特許企業과 許可企業 = 1025
      1. 類似點 = 1026
      2. 差異點 = 1026
    제2항 特許企業의 利用關係 = 1027
     Ⅰ. 利用關係의 意義 = 1027
     Ⅱ. 利用關係의 性質 = 1028
     Ⅲ. 特許企業者의 權利 = 1028
      1. 基本的인 權利로서 企業經營權 = 1028
      2. 附隨的인 權利 = 1028
     Ⅳ. 特許企業者의 義務 = 1029
      1. 基本的인 義務로서 企業經營義務 = 1029
      2. 附隨的인 義務 = 1029
    제3항 特許企業의 移轉·委託·終了 = 1029
     Ⅰ. 特許企業의 移轉 = 1029
     Ⅱ. 特許企業의 委託(위임) = 1029
     Ⅲ. 特許企業의 終了 = 1030
 제6편 其他 = 1031
  제1장 公用負擔法 = 1031
   제1절 一般論 = 1031
    제1항 公用負擔의 觀念 = 1031
     Ⅰ. 公用負擔의 槪念 = 1031
     Ⅱ. 公用負擔의 法的 根據 = 1031
    제2항 公用負擔의 種類 = 1032
     Ⅰ. 人的 公用負擔 = 1032
     Ⅱ. 物的 公用負擔 = 1032
   제2절 人的 公用負擔 = 1032
    제1항 負擔金 = 1033
     Ⅰ. 負擔金의 觀念 = 1033
      1. 負擔金의 槪念 = 1033
      2. 負擔金·租稅·手數料의 區別 = 1033
     Ⅱ. 法律의 留保 = 1033
      1. 負擔金의 根據 = 1033
      2. 賦課와 强制徵收의 根據 = 1034
     Ⅲ. 負擔金賦課의 限度 = 1034
      1. 比例原則 = 1034
      2. 二重賦課의 禁止 = 1034
     Ⅳ. 負擔金의 種類 = 1034
      1. 受益者負擔金 = 1034
      2. 原因者負擔金 = 1034
      3. 損潰者負擔金 = 1035
      4. 特別負擔金 = 1035
     Ⅴ. 負擔金에 대한 統制 = 1036
      1. 負擔金의 新設과 審査 = 1036
      2. 負擔金運用綜合報告書의 國會提出 = 1036
    제2항 勞役·物品 = 1036
     Ⅰ. 勞役·物品의 意義 = 1036
     Ⅱ. 法律의 留保 = 1036
     Ⅲ. 勞役·物品의 種類 = 1036
      1. 勞役負擔 = 1036
      2. 物品負擔 = 1037
    제3항 夫役·現品 = 1037
     Ⅰ. 夫役·現品의 意義 = 1037
     Ⅱ. 法律의 留保 = 1037
     Ⅲ. 夫役·現品의 賦課·徵收 = 1037
    제4항 施設負擔 = 1038
     Ⅰ. 施設負擔의 意義 = 1038
     Ⅱ. 法律의 留保 = 1038
     Ⅲ. 施設負擔의 種類 = 1038
     Ⅳ. 强制執行·損失補償 = 1038
      1. 强制執行 = 1038
      2. 損失補償 = 1038
    제5항 不作爲負擔 = 1039
     Ⅰ. 不作爲負擔의 意義 = 1039
     Ⅱ. 不作爲負擔의 種類 = 1039
     Ⅲ. 强制·補償 = 1039
   제3절 公用制限(물적 공용부담 Ⅰ) = 1039
    제1항 公用制限의 觀念 = 1039
     Ⅰ. 公用制限의 意義 = 1039
      1. 公用制限의 主體 = 1040
      2. 公用制限의 性質 = 1040
      3. 公用制限의 對象 = 1040
     Ⅱ. 法律의 留保 = 1040
     Ⅲ. 開發制限區域 = 1041
      1. 意義 = 1041
      2. 法的 性質 = 1041
      3. 損失補償 = 1042
      4. 立法的 補完 = 1043
    제2항 公用制限의 種類 = 1044
     Ⅰ. 公物制限 = 1044
      1. 意義 = 1044
      2. 種類 = 1044
     Ⅱ. 負擔制限 = 1044
      1. 意義 = 1044
      2. 種類 = 1045
      3. 强制와 補償 = 1045
     Ⅲ. 使用制限(公用使用) = 1045
      1. 公用使用의 槪念 = 1045
      2. 法律의 留保 = 1046
      3. 公用使用의 種類 = 1046
      4. 節次·强制·補償 = 1046
   제4절 公用收用(물적 공용부담 Ⅱ) = 1046
    제1항 公用收用의 觀念 = 1046
     Ⅰ. 公用收用의 槪念 = 1046
     Ⅱ. 公用收用의 法的 根據 = 1046
    제2항 公用收用의 當事者 = 1047
     Ⅰ. 公用收用의 主體 = 1047
      1. 收用權者 = 1047
      2. 事業施行者 = 1047
     Ⅱ. 公用收用의 相對方과 關係人 = 1048
      1. 被收用者 = 1048
      2. 關係人 = 1048
    제3항 公用收用의 目的物 = 1049
     Ⅰ. 目的物의 種類 = 1049
     Ⅱ. 目的物의 制限 = 1049
     Ⅲ. 目的物의 範圍 = 1050
     Ⅳ. 目的物의 擴張 = 1050
    제4항 事業의 準備('토상법'의 경우) = 1050
     Ⅰ. 出入의 許可와 公告 = 1050
      1. 出入의 許可 = 1050
      2. 許可의 公告 = 1050
     Ⅱ. 出入과 障害物의 除去 = 1050
      1. 出入의 通知와 公告 = 1050
      2. 障害物의 除去 등 = 1051
      3. 證票 등의 携帶 = 1051
     Ⅲ. 損失의 補償 = 1051
    제5항 公用收用의 節次 = 1052
     Ⅰ. 事業의 認定 = 1052
      1. 事業認定의 意義 = 1052
      2. 事業認定의 性質 = 1052
      3. 事業認定의 節次 = 1053
      4. 事業認定의 效果 = 1054
      5. 事業認定의 後續節次 = 1054
      6. 事業認定의 失效 = 1054
     Ⅱ. 土地調書·物件調書
      1. 土地調書·物件調書의 作成 = 1055
      2. 補償計劃의 公告와 閱覽 = 1055
      3. 補償額 算定 = 1055
     Ⅲ. 協議 = 1055
      1. 協議의 意義 = 1055
      2. 協議의 性質 = 1056
      3. 協議成立의 確認 = 1056
     Ⅳ. 裁決 = 1056
      1. 裁決의 意義 = 1056
      2. 裁決의 申請 = 1056
      3. 裁決申請의 請求 = 1057
      4. 裁決機關 = 1057
      5. 裁決節次 = 1058
      6. 和解의 勸告 = 1059
    제6항 裁決에 대한 不服 = 1059
     Ⅰ. 異議申請과 裁決 = 1059
      1. 異議의 申請 = 1059
      2. 異議申請에 대한 裁決 = 1059
     Ⅱ. 行政訴訟 = 1060
      1. 行政訴訟의 提起 = 1060
      2. 補償金增減訴訟 = 1061
    제7항 公用收用의 效果 = 1061
     Ⅰ. 收用效果의 發生 = 1061
     Ⅱ. 損失의 補償 = 1062
      1. 一般原則 = 1062
      2. 補償額算定의 基準時點 = 1062
      3. 損失補償의 種類·內容 = 1062
     Ⅲ. 對物的 效果 = 1063
      1. 權利의 取得 = 1063
      2. 危險負擔 = 1064
      3. 土地·物件의 引渡 등 = 1064
      4. 引渡·移轉의 代行 = 1065
    제8항 還買權 = 1065
     Ⅰ. 還買權의 觀念 = 1065
      1. 還買權의 意義 = 1065
      2. 還買權의 認定背景 = 1065
      3. 還買權의 法的 根據 = 1066
      4. 還買權의 法的 性質 = 1067
     Ⅱ. 還買의 要件 = 1068
      1. 還買權者 = 1068
      2. 還買의 目的物 = 1068
      3. 還買權의 發生要件 = 1068
      4. 還買權의 行使期閒 = 1069
      5. 公益事業의 變換에 따른 起算日의 變更 = 1069
      6. 還買의 價格 = 1070
      7. 還買權의 對抗力 = 1071
     Ⅲ. 還買의 節次 = 1071
      1. 通知·公告 = 1071
      2. 還買權의 消滅 = 1071
     Ⅳ. 還買權에 관한 訴訟 = 1071
   제5절 公用換地·公用換權 = 1072
    제1항 公用換地 = 1072
     Ⅰ. 公用換地의 意義 = 1072
     Ⅱ. 都市開發法上 換地處分 = 1072
      1. 換地處分의 公告 = 1072
      2. 換地處分의 效果 = 1072
    제2항 公用換權 = 1073
     Ⅰ. 公用換權의 意義 = 1073
     Ⅱ. 도시 및 주거 환경 정비법상 分讓處分 = 1073
      1. 管理處分計劃의 認可 등 = 1073
      2. 所有權의 移轉 등 = 1073
  제2장 士地行政法 = 1074
   제1절 一般論 = 1074
    제1항 士地行政法의 觀念 = 1074
     Ⅰ. 土地行政法의 意義 = 1074
     Ⅱ. 士地公槪念 = 1074
     Ⅲ. 法的 根據 = 1075
    제2항 士地行政作用의 主要內容 = 1075
     Ⅰ. 士地의 所有에 관한 事項 = 1075
     Ⅱ. 士地의 利用에 관한 事項 = 1075
     Ⅲ. 士地의 收益에 관한 事項 = 1075
     Ⅳ. 士地의 處分에 관한 事項 = 1076
   제2절 國士의 計劃 = 1076
    제1항 國土計劃 = 1076
     Ⅰ. 國士計劃의 意義 = 1076
     Ⅱ. 國士計劃의 相互關係 = 1076
    제2항 都市計劃 = 1076
     Ⅰ. 都市計劃 = 1076
     Ⅱ. 都市基本計劃 = 1076
     Ⅲ. 都市管理計劃 = 1077
     Ⅳ. 地區單位計劃 = 1078
     Ⅴ. 用途地域·用途地區·用途區域 = 1078
      1. 用途地域 = 1078
      2. 用途地區 = 1078
      3. 用途區域 = 1078
   제3절 國土의 利用秩序 = 1079
    제1항 開發行爲 = 1079
     Ⅰ. 開發行寫의 許可 = 1079
     Ⅱ. 開發行寫의 實效性確保 =1079
     Ⅲ. 開發負擔金(개발이익의 환수) = 1079
      1. 開發負擔金의 意義 = 1079
      2. 開發負擔金 등의 賦課·徵收에 대한 不服(행정심판) = 1079
    제2항 士地去來契約許可制 = 1080
     Ⅰ. 士地去來契約許可制의 觀念 = 1080
      1. 土地去來契約許可區域 = 1080
      2. 土地去來契約許可制의 意義 = 1080
      3. 土地去來契約許可制의 合憲性 = 1080
     Ⅱ. 士地去來契約許可制의 適用排除 = 1081
      1. 用途別 面積 이하의 土地 = 1081
      2. 特別法에 따른 適用排除 = 1081
     Ⅲ. 士地去來契約許可制의 性質 = 1081
      1. 學說 = 1081
      2. 判例 = 1081
      3. 私見 = 1082
     Ⅳ. 士地去來契約의 許可 = 1082
      1. 許可의 申請 = 1082
      2. 許可處分 = 1082
      3. 許可의 效果 = 1082
     Ⅴ. 利害當事者의 保護 = 1083
      1. 行政爭訟 = 1083
      2. 買收請求 = 1083
     Ⅵ. 無許可去來에 대한 制裁 = 1083
      1. 民事上 制裁(유동적 무효) = 1083
      2. 刑事上 制裁(벌칙) = 1084
     Ⅶ. 先買 = 1084
    제3항 地價의 公示 = 1084
     Ⅰ. 標準地 公示地價 = 1084
      1. 標準地 公示地價의 意義 = 1084
      2. 標準地 公示地價制의 導入背景(기능) = 1085
      3. 標準地 公示地價의 性質 = 1085
      4. 標準地 公示地價의 公示 = 1085
      5. 標準地 公示地價의 適用(효과) = 1086
      6. 標準地 公示地價에 대한 不服(권리보호) = 1086
     Ⅱ. 個別公示地價 = 1087
      1. 個別公示地價의 意義 = 1087
      2. 個別公示地價의 法的 性質 = 1088
      3. 個別公示地價의 基準日 = 1088
      4. 個別公示地價의 基準價格 = 1088
      5. 個別公示地價의 訂正 = 1089
      6. 個別公示地價에 대한 不服(권리보호) = 1089
  제3장 其他 = 1091
   제1절 經濟行政法 = 1091
    Ⅰ. 經濟行政法의 意義 = 1091
    Ⅱ. 經濟行政의 任務 = 1091
     1. 經濟의 監督 = 1091
     2. 經濟의 指導 = 1091
     3. 經濟의 促進 = 1092
    Ⅲ. 補助金 = 1092
     1. 補助金의 觀念 = 1092
     2. 補助金의 法的 根據 = 1093
     3. 補助金請求權 = 1093
     4. 補助金支援의 法形式 = 1094
     5. 補助金의 返還請求 = 1094
     6. 權利保護 = 1094
     7. 其他 = 1095
   제2절 財務行政法 = 1095
    Ⅰ. 財務行政法의 意義 = 1095
    Ⅱ. 財務行政法의 基本原則 = 1095
     1. 財政議會主義 = 1095
     2. 嚴正管理主義 = 1096
     3. 健全財政主義 = 1096
    Ⅲ. 財政上 行爲形式 = 1096
     1. 財政上 行政立法(재정명령) = 1096
     2. 財政上 行政行爲(재정처분) = 1096
     3. 財政管理作用 = 1097
    Ⅳ. 財政上 實效性 確保手段 = 1097
     1. 財政罰 = 1097
     2. 財政上 强制執行 = 1099
     3. 財政上 卽時强制 = 1099
    Ⅴ. 國有財産 = 1100
     1. 國有財産의 種類 = 1100
     2. 國有財産의 管理·處分 = 1100
    Ⅵ. 租稅法의 基本原則 = 1103
     1. 租稅法律主義(조세와 법률의 유보) = 11031169
     2. 租稅公平의 原則(조세와 평등원칙) = 1104
     3. 租稅比例의 原則(조세와 비례원칙) = 1104
     4. 租稅安定의 原則(조세와 법적 안정성) = 1104
     5. 社會國家原理 = 1105
    Ⅶ. 租鏡行政上 權利保護 = 1105
     1. 行政上 爭訟(행정심판과 행정소송) = 1105
     2. 過誤納의 退還請求 = 1107
   제3절 環境行政法 = 1108
    Ⅰ. 環境政策上 基本原則 = 1108
     1. 事前對備의 原則(사전배려의 원칙) = 1108
     2. 原因提供者責任의 原則(원인자책임의 원칙) = 1108
     3. 協力의 原則(협동의 원칙) = 1109
    Ⅱ. 環境行政法과 憲法 = 1109
     1. 憲法上 決斷 = 1109
     2. 環境行政과 基本權 = 1110
    Ⅲ. 環境行政法上 行爲形式 = 1110
     1. 侵害行爲 = 1110
     2. 給付行爲 = 1110
     3. 計劃行爲 = 1110
    Ⅳ. 環境影響評價 = 1111
     1. 意義 = 1111
     2. 影響評價對象事業 = 1111
     3. 意見收斂 = 1111
     4. 影響評價의 硏究 = 1112
     5. 權利保護(원고적격) = 1112
     6. 環境影響評價의 瑕疵 = 1112
    Ⅴ. 環境公課金 = 1112
    Ⅵ. 權利保護 = 1113
     1. 一般論 = 1113
     2. 損害塡補 = 1113
     3. 行政爭訟 = 1113
     4. 行政介入請求權(환경규제조치발령청구권) = 1114
    Ⅶ. 環境級爭調整 = 1114
     1. 意義 = 1114
     2. 環境紛爭調整委員會 = 1114
     3. 紛爭調整 = 1115
행정소송법개정안 조문대비표 = 1117
사항색인 = 1135

New Arrivals Books in Related Fields

European Union. Agency for Fundamental Rights (2021)
류지태 (2021)
전종익 (2020)
허완중 (2020)