HOME > Detail View

Detail View

列聖誌狀通紀 . 一

列聖誌狀通紀 . 一 (Loan 1 times)

Material type
단행본
Corporate Author
한국정신문화연구원 . 국학진흥연구사업추진위원회.
Title Statement
列聖誌狀通紀 . 一 / 國學振興硏究事業推進委員會 [編輯].
Publication, Distribution, etc
城南 :   韓國精神文化硏究院 ,   2003.  
Physical Medium
37, 736 p. ; 27 cm.
Series Statement
韓國學資料叢書 ; 33
ISBN
8971054700 8971054697 (세트)
General Note
영인본  
000 00777namccc200241 k 4500
001 000000874735
005 20100806064248
007 ta
008 040322s2003 ggk r 000a kor
020 ▼a 8971054700 ▼g 94910: ▼c \28000
020 1 ▼a 8971054697 (세트)
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
049 1 ▼l 192023412 ▼l 192029958 ▼l 192034714
082 0 4 ▼a 953.05
090 ▼a 953.05 ▼b 2003p ▼c 1
245 0 0 ▼a 列聖誌狀通紀 . ▼n 一 / ▼d 國學振興硏究事業推進委員會 [編輯].
260 ▼a 城南 : ▼b 韓國精神文化硏究院 , ▼c 2003.
300 ▼a 37, 736 p. ; ▼c 27 cm.
440 0 0 ▼a 韓國學資料叢書 ; ▼v 33
500 ▼a 영인본
536 ▼a 2002년도 교육인적자원부 학술연구조성비에 의하여 출판됨.
710 ▼a 한국정신문화연구원 . ▼b 국학진흥연구사업추진위원회.

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Graduate School Library/ Call Number 953.05 2003p 1 Accession No. 161020620 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Research Institute of Korean Studies/ Call Number 953.05 2003p 1 Accession No. 192029958 Availability Loan can not(reference room) Due Date Make a Reservation Service M
No. 3 Location Main Library/Research Institute of Korean Studies/ Call Number 953.05 2003p 1 Accession No. 192034714 Availability Loan can not(reference room) Due Date Make a Reservation Service M
No. 4 Location Sejong Academic Information Center/Stacks(Preservation)/ Call Number 953.05 2003p 1 Accession No. 151177455 Availability Available Due Date Make a Reservation Service
No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Graduate School Library/ Call Number 953.05 2003p 1 Accession No. 161020620 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Research Institute of Korean Studies/ Call Number 953.05 2003p 1 Accession No. 192029958 Availability Loan can not(reference room) Due Date Make a Reservation Service M
No. 3 Location Main Library/Research Institute of Korean Studies/ Call Number 953.05 2003p 1 Accession No. 192034714 Availability Loan can not(reference room) Due Date Make a Reservation Service M
No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Sejong Academic Information Center/Stacks(Preservation)/ Call Number 953.05 2003p 1 Accession No. 151177455 Availability Available Due Date Make a Reservation Service

Contents information

Table of Contents


[Volume. 1]----------
목차
解題
凡例
卷之一 = 1
 列聖誌狀通紀御製序 = 3
 列聖誌狀通紀凡例 = 11
 列聖誌狀通紀目錄 = 35
 穆祖大王
 追崇冊文 = 117
 宗廟樂章 = 118
 翼祖大王
 追崇冊文 = 119
 追上尊號玉冊文 = 120
 宗廟樂章 = 121
 樂章 = 121
 度祖大王
 追崇冊文 = 123
 宗廟樂章 = 124
 樂章 = 124
 桓祖大王
 定陵神道碑銘(幷序) = 125
 碑陰記 = 133
 舊神道碑 = 135
 舊碑陰記 = 144
 東北面諸陵塋四至記 = 145
 樂章 = 149
卷之二
 太祖大王
 健元陵神道碑銘 = 153
 碑陰記 = 164
 誌文 = 170
 開國頒敎 = 174
 太祖皇帝賜國號後頒敎 = 176
 太上王上尊號玉冊文 = 177
 諡冊文 = 179
 成祖皇帝賜祭文 = 180
 賜諡誥 = 182
 부廟時樂章 = 183
 宗廟樂章 = 183
 文昭殿樂章 = 184
 追上諡號玉冊文 = 186
 神懿王后
 齊陵神道碑銘(幷序) = 189
 重刻碑附記 = 198
 追上諡號竹冊文 = 201
 加上尊號玉冊文 = 202
 神德王后
 告訃後太祖皇帝慰勅 = 203
 貞陵願堂(興天寺)記文略 = 204
 貞陵告遷祭文 = 207
 追부事實 = 227
 追上徽號玉冊文 = 228
 부廟祭文 = 230
 부廟後頒敎文 = 231
 貞陵表石陰記 = 233
卷之三
 定宗大王
 行狀 = 235
 厚陵誌文 = 236
 封王世子敎文 = 238
 禪位敎書 = 239
 上王上尊號冊文 = 240
 諡冊文 = 241
 哀冊文 = 243
 上王(太宗)祭殯殿文 = 244
 成祖皇帝賜祭賜諡誥 = 245
 부廟時樂章 = 246
 追上諡號玉冊文 = 246
 厚陵表石陰記 = 248
 定安王后
 封德妃冊文 = 251
 王大妃上尊號冊文 = 252
 哀冊文 = 252
 追上徽號玉冊文 = 254
卷之四
 太宗大王
 行狀 = 257
 獻陵神道碑銘(幷序) = 260
 碑陰記 = 274
 重刻碑附記 = 280
 封王世子冊文 = 281
 封王世子竹冊文 = 282
 建儲副敎 = 283
 禪位敎書 = 286
 惠宗皇帝封王誥 = 289
 上王上尊號玉冊文 = 290
 樂章 = 291
 上太上王號玉冊文 = 292
 樂章 = 293
 諡冊文 = 293
 哀冊文 = 295
 成祖皇帝賜祭文 = 297
 賜諡誥 = 298
 부廟時樂章 = 299
 宗廟樂章 = 299
 文昭殿樂章 = 300
 追上諡號玉冊文 = 301
 元敬王后
 誌文 = 303
 封王世子貞嬪冊文 = 307
 封靜妃玉冊文 = 308
 王大妃上尊號玉冊文 = 309
 樂章 = 311
 諡冊文 = 312
 諡冊文 = 312
 哀冊文 = 313
 追上尊號玉冊文 = 315
 宗廟樂章 = 316
卷之五
 世宗大王
 行狀 = 319
 英陵神道碑銘(幷序) = 332
 遷陵誌文 = 357
 建儲時敎臣僚書 = 368
 封王世子冊文 = 370
 禪位時敎臣僚書 = 370
 成祖皇帝封王誥 = 371
 賜上王(太宗)勅 = 372
 封王勅 = 373
 諡冊文 = 374
 哀冊文 = 376
 代宗皇帝賜祭文 = 379
 賜諡誥 = 380
 부廟時樂章 = 381
 宗廟樂章 = 381
 文昭殿樂章 = 382
 英陵表石陰記 = 382
 昭憲王后
 誌文 = 385
 封王世子敬嬪冊文 = 390
 封恭妃冊文 = 391
 樂章 = 392
 封王妃冊文 = 393
 樂章 = 393
 諡冊文 = 394
 哀冊文 = 395
 輝德殿樂章 = 398
 追上尊號玉冊文 = 398
卷之六
 文宗大王
 行狀 = 401
 顯陵誌文 = 423
 封王世子竹冊文 = 431
 成祖皇帝封 王世子勅 = 431
 代宗皇帝降封典詔 = 432
 封王勅 = 433
 封王誥 = 434
 諡冊文 = 435
 哀冊文 = 437
 代宗皇帝賜祭文 = 441
 賜諡誥 = 441
 顯陵表石陰記 = 442
 顯德王后
 昭陵誌文 = 445
 遷陵誌文 = 447
 封王世子嬪竹冊文 = 451
 諡冊文 = 452
 哀冊文 = 454
 追封王妃玉冊文 = 456
 代宗皇帝封王妃誥 = 457
 景禧殿樂章 = 457
 追上尊號玉冊文 = 457
 復位事實 = 458
 復位時敎政府書 = 480
 復位後親臨頒敎文 = 483
卷之七
 端宗大王
 事實 = 487
 封王世孫敎命文 = 488
 封王世子冊文 = 489
 代宗皇帝降封典詔 = 489
 封王勅 = 491
 封王誥 = 492
 復位事實 = 493
 肅宗御製詩(幷序) = 504
 追上諡號玉冊文 = 505
 부永寧殿親祭文 = 507
 復位後親臨頒敎文 = 508
 莊陵表石陰記 = 511
 定順王后
 事實 = 513
 封王妃敎命文 = 514
 玉冊文 = 514
 代宗皇帝封王妃誥 = 514
 追上諡號玉冊文 = 515
 思陵親祭文 = 518
 思陵表石陰記 = 519
卷之八
 世祖大王
 行狀 = 521
 光陵誌文 = 539
 禪位敎臣僚書 = 546
 讓位奏文 = 547
 代宗皇帝降封典詔 = 548
 封王勅 = 549
 封王誥 = 550
 上尊號冊文 = 551
 樂章 = 552
 諡冊文 = 552
 哀冊文 = 554
 憲宗皇帝賜祭文 = 557
 賜諡誥 = 558
 文昭殿樂章 = 559
 光陵表石陰記 = 560
 貞熹王后
 誌文 = 563
 封王妃敎命文 = 570
 冊文 = 571
 上尊號(慈聖)冊文 = 571
 樂章 = 572
 王大妃加上尊號(欽仁景德宣烈明淑徽懿)冊文 = 573
 加上尊號(順元愼惠)冊文 = 574
 大王大妃加上尊號(神憲)冊文 = 575
 樂章 = 576
 諡冊文 = 577
 哀冊文 = 578
 大殿(成宗)祭殯殿文 = 581
 仁粹王大妃祭殯殿文 = 583
 仁惠王大妃祭殯殿文 = 584
 中宮(貞顯王后)祭殯殿文 = 586
卷之九
 德宗大王
 敬陵誌文 = 589
 封王世子敎命文 = 595
 冊文 = 596
 諡冊文 = 596
 哀冊文 = 598
 追崇上尊號冊文 = 600
 樂章 = 601
 憲宗皇帝追封賜諡竝封王妃勅 = 602
 追封賜諡誥 = 603
 賜諡後加上尊號冊文 = 604
 樂章 = 605
 上廟號冊文 = 606
 延恩殿樂章 = 607
 敬陵表石陰記 = 608
 昭惠王后
 封王世子貞嬪敎命文 = 611
 冊文 = 611
 封崇上尊號冊文 = 612
 封崇玉冊文 = 612
 樂章 = 615
 憲宗皇帝封王妃誥 = 615
 上王大妃號玉冊文 = 615
 樂章 = 616
卷之十
 睿宗大王
 行狀 = 619
 昌陵誌文 = 626
 封王世子敎命文 = 631
 冊文 = 632
 英宗皇帝封王世子勅 = 632
 憲宗皇帝降封典詔 = 633
 封王勅 = 633
 諡冊文 = 634
 諡冊文 = 635
 哀冊文 = 636
 憲宗皇帝賜祭文 = 639
 賜諡誥 = 640
 文昭殿樂章 = 641
 昌陵表石陰記 = 641
 章順王后
 恭陵誌文 = 643
 封王世子嬪冊文 = 645
 諡冊文 = 646
 哀冊文 = 647
 追上尊號冊文 = 650
 恭陵表石陰記 = 651
 安順王后
 封王妃冊文 = 653
 王大妃上尊號冊文 = 654
 樂章 = 655
卷之十一
 成宗大王
 王大妃(貞顯王后)諺敎 = 657
 行狀 = 659
 宣陵誌文 = 683
 卽位時王大妃(貞熹王后)敎臣僚書 = 691
 憲宗皇帝降封典詔 = 692
 封王勅 = 693
 封王誥 = 694
 諡冊文 = 694
 哀冊文 = 695
 孝宗皇帝賜祭文 = 698
 定世室告廟祝文 = 699
 宣陵表石陰記 = 700
 恭惠王后
 順陵誌文 = 703
 封王妃敎命文 = 706
 冊文 = 707
 樂章 = 708
 憲宗皇帝封王妃誥 = 708
 諡冊文 = 709
 哀冊文 = 710
 昭敬殿樂章 = 712
 順陵表石陰記 = 714
 貞顯王后
 行錄(中宗御製) = 715
 誌文 = 718
 封王妃敎命文 = 726
 冊文 = 727
 樂章 = 728
 憲宗皇帝封王妃勅 = 728
 封王妃誥 = 729
 王大妃加上尊號(和惠)玉冊文 = 729
 諡冊文 = 731
 哀冊文 = 733

New Arrivals Books in Related Fields

독립기념관. 한국독립운동사연구소 (2021)
국립김해박물관 (2021)
어반플레이. 편집부 (2021)