HOME > Detail View

Detail View

Metaphors of memory : a history of ideas about the mind

Metaphors of memory : a history of ideas about the mind (Loan 1 times)

Material type
단행본
Personal Author
Draaisma, D.
Title Statement
Metaphors of memory : a history of ideas about the mind / Douwe Draaisma.
Publication, Distribution, etc
Cambridge ;   New York :   Cambridge University Press,   2000.  
Physical Medium
xiv, 241 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN
0521650240 0521659795 (pbk.)
Bibliography, Etc. Note
Includes bibliographical references and indexes.
Subject Added Entry-Topical Term
Memory -- History.
000 00901namuu2200277 a 4500
001 000000723242
005 20011025105019
008 991206s2000 enka b 001 0 eng
010 ▼a 99088502
020 ▼a 0521650240
020 ▼a 0521659795 (pbk.)
040 ▼a DLC ▼c DLC ▼d UKM ▼d 211009
041 1 ▼a eng ▼h dut
042 ▼a pcc
049 1 ▼l 111199048
050 0 0 ▼a BF371 ▼b .D6813 2000
082 0 0 ▼a 153.1/2 ▼2 21
090 ▼a 153.12 ▼b D756m
100 1 ▼a Draaisma, D.
240 1 0 ▼a Metaforenmachine een geschiedenis van het geheugen. ▼l English
245 1 0 ▼a Metaphors of memory : ▼b a history of ideas about the mind / ▼c Douwe Draaisma.
260 ▼a Cambridge ; ▼a New York : ▼b Cambridge University Press, ▼c 2000.
300 ▼a xiv, 241 p. : ▼b ill. ; ▼c 25 cm.
504 ▼a Includes bibliographical references and indexes.
650 0 ▼a Memory ▼x History.

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Western Books/ Call Number 153.12 D756m Accession No. 111199048 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Author Introduction

다우어 드라이스마(지은이)

네덜란드 흐로닝언 대학교의 심리학사 교수이다. 동 대학에서 심리학과 철학을 전공한 뒤 위트레흐트 대학교에서 박사 과정 연구를 수행했다. 기억이라는 언어의 은유적 본질을 다룬 그의 박사 학위 논문인 이 책 《은유로 본 기억의 역사》는 출간과 함께 국제적으로 큰 호평을 얻었다. 1993년 흐로닝언 대학교로 복귀한 이후, 자전적 기억에 관심을 집중한 끝에 《나이 들수록 왜 시간은 빨리 흐르는가》를 펴냈다. 이 책은 과학 저술에 주는 어벤티스 상의 최종 후보에 오르는가 하면, 흐레스호프상, 2003 유레카 상, 얀 한로 문학논문상, 심리학협회상 등 과학과 문학 분야의 여러 상을 수상했다. 그 밖에 우리 삶에서 매우 중요한 현상인 망각의 유용성과 단점에 관한 기본서인 《망각: 우리의 기억은 왜 끊임없이 변하고 또 사라질까》, 정신의학과 신경학을 가장 뜨거운 방식으로 만날 수 있는 《마음의 혼란: 사람의 이름을 갖게 된 마음의 병들》, 기억에 관한 통념을 깨뜨리고 늙어가는 뇌의 진실에 관해 말하는 《향수를 불러일으키는 공장》 등의 저서가 있다.

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

Introduction; 1. The mystic writing-pad; 2. Memoria: memory as writing; 3. The splendour of the Bologna Stone; 4. A vast labyrinth; 5. A mirror with a memory; 6. Digital memory; 7. Holographic memory; 8. An enchanted loom; 9. The homunculus.


Information Provided By: : Aladin

New Arrivals Books in Related Fields

Marmion, Jean-François (2020)